Kính gửi: - Các bộ phận và cán bộ trung tâm

- Các phòng ở của HSSV và LHS

 

- Căn cứ điều 73 chương VII Bộ luật Lao động của Nước cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc người lao động hằng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ tết.

- Căn cứ thông báo của Nhà trường.

 

Giám đốc trung tâm nội trú thông báo

1. Toàn Trung tâm được nghỉ làm việc 1 ngày (ngày 1 tháng 1 năm 2017).

Được hưởng nguyên lương và làm việc trở lại bình thường vào ngày 2 tháng 1 năm 2017.

2. Bộ phận trực KTX vẫn làm việc bình thường. Yêu cầu phải đảm bảo an ninh trật tự và quản lý tốt tài sản của HSSV, LHS, phòng của Chuyên gia; phòng khách của Nhà trường.

3. Do nghỉ lễ kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần dài ngày cho nên các bộ phận có trách nhiệm sắp xếp tài liệu nơi làm việc gọn gàng, không để tài liệu trên bàn tránh thất lạc hoặc mất mát.

4. HSSV, LHS và Chuyên gia khi ra về nhớ tắt điện, khóa vòi nước, dọn vệ sinh trong phòng, chốt của sau và khóa cửa trước bàn giao lại cho cán bộ Trung tâm nội trú.

5. CBCNV và HSSV, LHS nghỉ lễ trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và tuân thủ những quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông./.

 

Nhận được thông báo này yêu cầu các bộ phận của Trung tâm và HSSV, LHS triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

                                                                                          TRUNG TÂM NỘI TRÚ

                                                                                                  GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Gửi subweb Vinh University                                        Trần Minh Công