THÔNG BÁO

V/v Tăng cường thực hiện công tác phòng dịch Covid-19 tại Ký túc xá

 

            Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và  các Công văn của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID -19, Trung tâm Nội trú yêu cầu người ở nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19, cụ thể như sau:

1. Đối với sinh viên (SV), lưu học sinh (LHS), người ở trong các khu KTX:

           1.1.Thực hiện nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid -19: Không tụ đông người tại nơi công cộng.

1.2. Tuyệt đối không cho người ngoài vào thăm hoặc ở cùng phòng và SV, LHS đến trường khác ở, phát hiện trường hợp bất thường phải báo cáo ngay với Ban quản lý KTX.

1.3. Thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ y tế về phòng chống dịch Covid – 19 theo “thông điệp 5K”: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.

1.4. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn tại phòng ở, nơi ở, sắp xếp đồ đặc gọn gàng, mở cửa sổ để phòng thông thoáng; cam kết thực hiện các nội dung yêu cầu về phòng dịch tại KTX.

1.5. SV, LHS ở KTX cơ sở 1 chỉ ra khỏi nơi ở khi có việc thật sự cần thiết như mua các nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt cá nhân. Khi ra khỏi KTX qua ngày phải được sự cho phép, có phiếu xác nhận của Ban quản lý KTX.

2. Đối với cán bộ Trung tâm Nội trú:

2.1. Nắm bắt chặt chẽ về tình hình về SV, LHS và người ở có đi và trở về KTX từ vùng có dịch; giám sát và nhắc nhở SV, LHS, người ở thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19. (Cho SV và LHS ký cam kết về công tác phòng chống dịch).

2.2. Yêu cầu SV, LHS, người ở khai báo thông tin, hành trình đi lại theo mẫu y tế như đi ra ngoài địa bàn thành phố hay trở lại KTX để thông tin báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết và có phương án hỗ trợ kịp thời. (Nếu SV, LHS nào tự đi ra khỏi KTX qua ngày không báo với TTNT thì đề Nghị cán bộ lập danh sách gửi về Nhà trường xử lý nghiêm).

Trên đây là thông báo của Trung tâm Nội trú Trường Đại học Vinh. Đề nghị các SV, LHS, người ở trong các khu KTX và cán bộ của Trung tâm nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                       P GIÁM ĐỐC PT TRUNG TÂM NỘI TRÚ

- Như TB;

- Các Trưởng nhà;                                                           

- Gửi qua Website TTNT;                                                                         

- Lưu TTNT.                                                                                                                                       

                                                                                      Phạm Thị Hoài Thanh