QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP SINH VIÊN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ

 

I. MỤC ĐÍCH:

Thực hiện kế hoạch đón tiếp sinh viên vào ở ký túc xá hàng năm đã được nhà trường phê duyệt

II. QUY TRÌNH:

A. Lưu trình:

 

Bước

Tiến trình thực hiện

Trách nhiệm

1

 

 

 

Lập kế hoạch đón tiếp sinh viên

 

 

 

 

Trưởng đơn vị

2

 

 

Duyệt kế hoạch đón tiếp sinh viên

 

 

 

 

 

 

Ban giám hiệu

 

 

3

 

 

 

 

Thông báo cho sinh viên đăng ký vào ở

 

 

Trưởng đơn vị

4

 

 

 

 

Tổ chức đón nhận sinh viên vào ở

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ quản lý từng nhà

 

 

 

5

 

 

Tổ chức quản lý và thực hiện các chế độ liên quan đến học sinh sinh viên ở trong khu nội trú

 

 

 

 

Toàn đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Quy trình chi tiết

 

Bước

Tiến trình thực hiện

Trách nhiệm

Lập kế hoạch đón sinh viên

+ Tháng 8 đơn vị lập kế hoạch đón tiếp sinh viên vào ỏ cho năm học tới

+ Trình ban giám hiệu duyệt

Trưởng đơn vị

  • Phó trưởng đơn vị
  • Tổ trưởng
  • Trưởng các nhà

Duyệt kế hoạch đón sinh viên

+ Ban quản lý khu nội trú trình ban giám hiệu phê duyệt kế hoạch, số lượng sinh viên vào ở và các định mức thu tiền ở

Ban giám hiệu

Thông báo cho sinh viên vào ở

+ Từ 1/8 đến 30/8 đơn vị thông báo cho sinh viên biết tiêu chuẩn, thủ tục vào ở trên các bảng tin hoặc Wet đơn vị

Trưởng đơn vị

Đón nhận sinh viên vào ở

+ Từ 1/9 đơn vị bố trí đón tiếp nhận sinh viên vào ở

+ Phát các hồ sơ, thu tiền và bố trí vào phòng ở

Trưởng đơn vị

- Cán bộ phần hành

Quản lý và thực hiện các chế độ lên quan đến sinh viên

+ Đơn vị hoàn chỉnh danh sách ở nội trú, danh sách đăng ký tạm trú

+ Thông báo nội quy ký túc xá đến từng sinh viên và thực hiện các chế độ quản lý theo đúng quy định hiện hành

 

Trưởng đơn vị

- Cán bộ phần hành

 

III. BIỂU MẪU

  1. Biểu mẫu 1 (đơn xin vào ở)

2. Biểu mẫu 2 (Hợp đồng)

3. Biểu mẫu 3 (Trích ngang sinh viên)

4. Biểu mẫu 4 (bàn giao tài sản)

5. Biểu mẫu 5 (Bản tường trình)

6. Biểu mẫu 6 (bản tự kiểm điểm)

7. Biểu mẫu 7 (Giấy giới thiệu)