Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 20222, từ ngày tháng 9/2021, Nhà trường bắt đầu đón tiếp các đối tượng học sinh, sinh viên, học viên, lưu học sinh (gọi tắt là HSSV) vào ở nội trú năm học 2021 - 2022. Để việc bố trí ở được tiến hành theo đúng kế hoạch, nhanh gọn, đúng chế độ chính sách, tạo mọi điều kiện cho người ở, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt các công việc sau:

1. Trung tâm Nội trú

Là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức tốt công tác tiếp nhận, bố trí ở cho HSSV, thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo đến các đơn vị, toàn thể HSSV biết về quy định bố trí ở, kinh phí ở nội trú năm học 2021 - 2022. Cung cấp cho HSSV có nhu cầu các loại văn bản như: quy trình tiếp nhận HSSV vào ở nội trú, mẫu đơn xin ở nội trú, hợp đồng thuê phòng ở, lý lịch sinh viên ở nội trú, biên bản giao nhận tài sản...

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Phòng CTCT-HSSV và Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN tổ chức khảo sát và tư vấn, giới thiệu về phòng ở nội trú cho HSSV có nhu cầu (đặc biệt là sinh viên khóa 62).

- Phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất mua sắm bổ sung, sửa chữa các cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị phục vụ HSSV nội trú theo quy định.

- Tiếp nhận các tài sản bổ sung thêm đưa vào sử dụng Ký túc xá sinh viên (Ký túc xá số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5).

- Phổ biến Quy định về công tác HSSV nội trú của Trường Đại học Vinh.

- Lên sơ đồ bố trí ở; cử cán bộ phụ trách bố trí ở tại các ký túc xá, cán bộ trực, cán bộ làm hợp đồng và thu tiền ở theo quy định của nhà trường.

- Lên phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho HSSV nội trú, đặc biệt là lưu học sinh nước ngoài.

- Cử cán bộ tham gia tập huấn công tác PCCC, PCCN và công tác HSSV đầu năm học theo kế hoạch của nhà trường.

- Quán triệt Quy định về công tác HSSV nội trú của Trường Đại học Vinh, Nội quy nội trú và các quy định khác liên quan đến công tác ANTT, vệ sinh, môi trường, công tác PCCC, PCCN, công tác tự quản... đến toàn thể HSSV nội trú từ đầu năm học.

- Báo cáo kết quả bố trí ở và nạp tiền ở của HSSV về Trường theo quy định hiện hành.

2. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

- Tuyên truyền cho HSSV nhập học năm 2021 - 2022 biết và đăng ký ở nội trú thông qua việc gửi giấy báo trúng tuyển và tổ chức đón tiếp HSSV nhập học.

- Cung cấp danh sách lưu học sinh nước ngoài học tập tại Trường Đại học Vinh chuyển Trung tâm Nội trú sắp xếp, bố trí ở.

3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Khảo sát, mua sắm và sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị theo kế hoạch được duyệt đảm bảo hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ.

- Trang bị thiết bị, tài sản đồng bộ cho các phòng ở tại Ký túc xá lưu học sinh Lào theo biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Vinh với các Sở Giáo dục và Thể thao Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào và theo Dự án lắp đặt thiết bị tại Ký túc xá lưu học sinh Lào.

 - Đảm bảo điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ tại khu vực nội trú.

4. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế: Nắm rõ số lượng lưu học sinh nhập học năm học 2020 - 2021 để thông báo cho Trung tâm Nội trú xây dựng kế hoạch bố trí phòng ở.

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Cung cấp biên lai, chứng từ thu tiền;  hướng dẫn thủ tục cho Trung tâm Nội trú thu tiền ở, tiền điện, tiền nước sinh hoạt của HSSV theo quy định.

- Cấp kinh phí cho các hoạt động có liên quan đến công tác mua sắm, sửa chữa khu vực KTX theo kế hoạch được duyệt và các kinh phí đón tiếp, bố trí ở.

6. Phòng Hành chính Tổng hợp (Bộ phận Một cửa): Kiện toàn Đội Thanh niên xung kích phục vụ các công tác của Nhà trường và công tác sinh viên tự quản tại Ký túc xá. Chuyển quyết định, danh sách sinh viên thuộc Đội Thanh niên xung kích để Trung tâm Nội trú bố trí ở hợp lý và giao nhiệm vụ cụ thể ngay từ đầu năm học 2021 - 2022.

7. Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN

- Phối hợp tổ chức khảo sát và tư vấn, giới thiệu về phòng ở nội trú cho HSSV có nhu cầu (đặc biệt là sinh viên khóa 62).

- Phối hợp tổ chức các dịch vụ hỗ trợ, phục vụ HSSV trong khu vực nội trú theo quy định.

8. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Phối hợp tổ chức khảo sát và tư vấn, giới thiệu về phòng ở nội trú cho HSSV có nhu cầu (đặc biệt là sinh viên khóa 62).

- Phối hợp tuyên truyền về quy định bố trí ở, kinh phí ở nội trú năm học 2021 - 2022; phối hợp quán triệt Quy định về công tác HSSV nội trú của Trường Đại học Vinh, Nội quy nội trú và các quy định khác liên quan đến công tác an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, công tác PCCC, PCCN, công tác tự quản... đến HSSV.

9. Các Trường thuộc, khoa, viện, Trường THPT Chuyên

- Phối hợp tổ chức khảo sát và tư vấn, giới thiệu về phòng ở nội trú cho HSSV có nhu cầu (đặc biệt là sinh viên khóa 62).

- Cử Trợ lý Quản lý học sinh, sinh viên phối hợp Trung tâm Nội trú làm tốt công tác quản lý HSSV ở nội trú.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.