TT

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện (Sản phẩm đầu ra so với dự kiến, số liệu...)

1

Tiếp tục bố trí phòng ở cho học sinh sinh viên, lưu học sinh và Khách đến ở để tham gia giảng dạy và Người ở tại KTX Hưng Bình (cho đến khi hết chỗ ở)

- Đơn vị đã bố trí thêm chỗ ở cho 9 HSSV tại cơ sở 1

- Tại khu vực Hưng Bình đơn vị bố trí ở cho 01 hộ gia đinh và 4 sinh viên

2

- Trực 24/24 đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn tài sản cho HSSV; LHS và Thính giảng; Khách

- Trực đảm bảo ANTT, an toàn tài sản và VSMT của HSSV; LHS; Khách và Chuyên gia ở theo yêu cầu

3

Đôn đốc HSSV; LHS chấp hành thời gian tự học trong khu nội trú

Quản lý tốt HSSV, LHS ở sinh hoạt trong khu nội trú và đôn đốc thời gian tự học bài cho HSSV;LHS chuẩn bị cho thi học phần học kỳ 1

4

Tiếp tục sửa chữa tài sản trong phòng ở kể cả cơ sở Hưng Bình để phục vụ cho HSSV; LHS và cán bộ ở

Đảm bảo cơ sở vật chất cho HSSV, LHS học tập và Người ở tại khu KTX Hưng Bình đạt yêu cầu

 

II. CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH (Chưa có trong kế hoạch)

 

TT

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện (Sản phẩm đầu ra so với dự kiến, số liệu...)

1

Không

 

 

III. CÔNG VIỆC TỒN ĐỌNG

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Nguyên nhân chưa hoàn thành

Phương hướng giải quyết

1

Không

 

 

 

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  2+3/2018

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

1

Trực 24/24 đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn tài sản cho HSSV, LHS

- Trần Minh Công

- Phạm Thị Hoài Thanh

- Nguyễn Thị Sen

- Phan Thị Thúy

- Phòng CTCT HSSV

- Đoàn, Hội sinh viên

- Ban cán sự LHS

- Đội TNXK

- Nhiệm vụ chuyên của đơn vị trong tháng 2+3/2018

 

Theo yêu cầu đã đề ra

2

Đôn đốc HSSV, LHS chấp hành thời gian tự học trong khu nội trú

- Đặng Ngọc Dũng

- Trần Anh Tuấn

- Phạm Ngọc Luận

- Phòng CTCT HSSV

- Phòng bảo vệ

- Ban cán sự LHS

- Đội TNXK

- Sinh viên tự quản

- Nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của đơn vị

 

- Quản lý tốt HSSV, LHS ở sinh hoạt trong khu nội trú và đôn đốc thời gian tự học tập ngoài thời gian lên lớp có kết quả.

3

- Đăng ký danh sách LHS Lào và Thái Lan ở lại đón Tết tại Trường

 

- Đặng Ngọc Dũng

- Phạm Ngọc Luận

- Phạm Thị Hoài Thanh

- Trợ lý các khoa đào tạo

- Phòng CTCT HSSV

- Ban cán sự Lưu học sinh

Trong tháng 2/2018

Cập nhật danh sách báo lên Nhà trường

4

- Thông báo cho HSSV, LHS ở trong khu nội trú bàn giao phòng ở để nghỉ Tết

- Lập danh sách cán bộ trực Tết

- Đặng Ngọc Dũng

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Định

 

- Phòng quản trị

- Phòng KH-TC

- Phòng HCTH

Trong tháng 02/2018

 

- Nhận bàn giao phòng ở đầy đủ

- Lập danh sách trực theo yêu cầu

5

Nhận lại phòng ở sau thời gian nghỉ Tết tại 2 cơ sở

- Ổn định phòng ở để học tập và công tác

- Đặng Ngọc Dũng

- Trần Anh Tuấn

- Phạm Ngọc Luận

- Phạm Thị Hoài Thanh

- Võ Thị Định

- Trợ lý các khoa đào tạo

- Phòng CTCT HSSV

- Đoàn, Hội sinh viên

- Ban cán sự LHS

- Đội TNXK

- Sinh viên tự quản

- Nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên

của đơn vị

Quản lý tốt HSSV, LHS ở sinh hoạt trong khu nội trú và đôn đốc thời gian tự học tập ngoài thời gian lên lớp sau thời gian nghỉ Tết

 

 

BAN GIÁM HIỆU PHỤ TRÁCH DUYỆT                                                                                                TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                 (ký; ghi rõ họ tên)                                                                                                                               (ký; ghi rõ họ tên)

 

 

 

    PGS.TS. Ngô Đình Phương                                                                                               Trần Minh Công