HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG Ở NỘI TRÚ

 

- Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, ban hành theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28 tháng 6 năm 1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 41/2002-QĐ-BGD&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số: 2530/QĐ-ĐHV ngày 01 tháng 03 năm 2019 của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, về việc uỷ quyền ký hợp đồng ở nội trú cho Bà: Phạm Thị Hoài Thanh; P. Giám đốc phụ trách Trung tâm Nội trú.

- Căn cứ đơn đăng ký ở nội trú của HSSV&HV và tình hình thực tế tại KTX,

 Hôm nay ngày ......tháng …năm 202….., tại Trường Đại học Vinh, Chúng tôi gồm:

Bên A: Trường Đại học Vinh.

            Địa chỉ: 182, Lê Duẩn, TP: Vinh, Tỉnh Nghệ An

            Do bà: Phạm Thị Hoài Thanh; P. Giám đốc phụ trách Trung tâm Nội trú, được uỷ quyền làm đại diện.

Bên B: Bên thuê ở.

Họ và tên:…………...………….......………...……... Ngày sinh:….../......./..........................................

Lớp:……………….. Ngành: ……...………......……......... Khoa:………………...................................

Quốc tịch:……………..…….............., Số hộ chiếu: .............................................................................

Mã số HSSV:……………….……..…, Số CMND:……..……................…….......................................

            Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê phòng ở nội trú tại Trường Đại học Vinh với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Bên A cho bên B thuê 01 chỗ ở tại phòng:................, Tầng………. Ký túc xá số: ................          

Phòng ở đảm bảo điều kiện sinh hoạt, có các tài sản, thiết bị được ghi tại biên bản giao nhận phòng ở kèm theo.

Điều 2. Giá tiền, thời gian ở và phương thức thanh toán:

2.1. Giá phòng: ................................ đồng/tháng.

2.2. Tiền các tài sản (nhận lại khi trả phòng): ………….……….… đồng.

2.3. Thời gian ở:..........tháng (từ ngày....…/......./201.....đến ngày:....../......./201....).

2.4. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt, thanh toán 1 lần khi ký hợp đồng.

2.5. Giá trị hợp đồng: ........................................................đồng………………………………………..

Bằng chữ:……….......................……………….......….….........…………………..................................

Điều 3. Hợp đồng hết hiệu lực và bên A không có trách nhiệm hoàn trả tiền cho bên B khi:

 • Thời hạn ghi trong hợp đồng kết thúc.
 • Bên B đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Bên B hiện không còn là sinh viêncủa trường: đã tốt nghiệp, bị đình chỉ học tập, bị đuổi học hoặc tự ý bỏ học.
 • Bên B không đảm bảo về sức khỏe, mắc các chứng bệnh về lây nhiễm theo kết luận của cơ quan y tế cấp quận (huyện) trở lên.
 • Bên B vi phạm nội quy Ký túc xá, bị xử lý kỷ luật theo khung kỷ luật ban hành mức chấm dứt hợp đồng, cho ra khỏi Ký túc xá.

Điều 4: Trách nhiệm của bên B.

 • Ở đúng nơi đã được Ban quản lý Ký túc xá sắp xếp (vị trí phòng ở và giường ở).
 • Chấp hành sự điều chuyển chỗ ở của Ban quản lý Ký tức xá trong trường hợp cần thiết và có lý do chính đáng:( Ký túc xá sủa chữa nâng cấp, lý do về an ninh trật tự và một số lý do khác).
 • Không được cho thuê lại chỗ ở cũng như tự ý chuyển nhượng lại hợp đồng cho người khác
 • Không được đun nấu trong phòng ở và xung quanh khu nội trú.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, của Trường, Nội quy Ký túc xá.
 • Tự bảo quản tài sản và đồ dùng cá nhân, tự chịu trách nhiệm về việc bảo vệ an toàn cho mình đối với việc sử dụng các dụng cụ, thiết bị cũng như các hoạt động khác.
 • Có ý thức tự giác trong việc bảo quản tài sản công, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghĩa vụ đầy đủ về trật tự vệ sinh Ký túc xá. Cam kết giữ nghiêm có tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể.
 • Bồi thường các mất mát hư hỏng tài sản công do mình gây ra theo quy định chung của nhà trường.
 • Tự thanh toán các chi phí dịch vụ cá nhân khác như dịch vụ ăn uống, gữi xe…
 • Thanh toán đầy đủ các khoản phí đúng hạn, lưu giữ phiếu thu để đối chiếu khi cần thiết.
 • Cam kết giữ nghiêm kỷ luật nội trú, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể.
 • Phải trả phòng và ra khỏi ký túc xá vào ngày hợp đồng hết hiệu lực.

Điều 5: Trách nhiệm của Bên A.

 • Sắp xếp chỗ ở cho bên B ngay sau khi Bên B ngay sau khi Bên B đã hoàn thành các thủ tục đăng ký chỗ ở theo quy định và thời gian trong hợp đồng.
 • Đảm bảo các điều kiện về việc sinh hoạt và học tập cho Bên B theo quy định chung.
 • Hướng dẫn Bên B sử dụng các trang thiết bị trong phòng ở.
 • Lưu hóa đơn (phiếu thu) các khoản tiền do Bên B đóng.

Điều 6: Điều khoản chung.

 • Bên nào muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải có văn bản báo cho bên thứ hai biết trước ít nhất 15 ngày (trừ trường hợp SV bị xử lý kỷ luật vì các lý do khách, hay bị kỷ luật vì vi phạm quy định KTX).
 • Quy chế tổ chức & hoạt động Ký túc xá, Nội quy Ký túc xá, Phiếu đăng ký ở nội quy, Bản cam kết đã ký là bộ phận chung của hợp đồng này.
 • Hai bên cam kết thực hiện theo đúng các điều khoản của hợp đồng và Bản cam kết.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, Bên A giữ 01 bản và Bên B giữ 01 bản.
 • Bên B phải bàn giao trang thiết bị phòng ở cho bên A khi nghỉ hè (Tết), thực tập và trước khi kết thúc hợp đồng.

 

..