Nhằm đảm bảo an ninh trật tự vào những ngày đầu năm mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ban quản lý Ký túc xá đối với sinh viên ở lại Ký túc xá nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2018, Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến sinh viên và Lưu học sinh ở nội trú về việc đăng ký ở lại Tết Kỷ Hợi như sau:
          1. Đối tượng Đăng ký:
          Sinh viên và Lưu học sinh ở nội trú Ký túc xá Nhà trường
          2. Thời gian đăng ký:
          Từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 đến ngày 22  tháng 01 năm 2019.
          3. Địa điểm đăng ký:
          Đăng ký tại văn phòng quản sinh Ký túc xá số 3
                                                        

                                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC TTNT                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                               (Đã ký)
                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                     TRẦN MINH CÔNG