TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM PHÒNG Ở SẠCH – ĐẸP LẦN THỨ NHẤT

                                                                                                       NĂM HỌC 2015 -2016

        1. Kí túc xá số 1

 

TT

Phòng ở

Số điểm

Xếp loại

Ghi chú

1

1101

8.5

Tốt

 

2

1102

8.5

Tốt

 

3

1103

9.0

Tốt

 

4

1104

8.5

Tốt

 

5

1105

9.0

Tốt

 

6

1106

8.5

Tốt

 

7

1107

8.5

Tốt

 

8

1108

9.0

Tốt

 

9

1109

8.0

Tốt

 

10

1110

8.5

Tốt

 

11

1111

8.0

Tốt

 

12

1112

8.0

Tốt

 

13

1201

10.0

Tốt

 

14

1202

8.5

Tốt

 

15

1203

9.0

Tốt

 

16

1204

9.0

Tốt

 

17

1205

9.0

Tốt

 

18

1206

9.0

Tốt

 

19

1207

9.0

Tốt

 

20

1208

9.0

Tốt

 

21

1209

9.0

Tốt

 

22

1210

9.0

Tốt

 

23

1211

9.0

Tốt

 

24

1212

7.5

Khá

 

25

1301

8.5

Tốt

 

26

1302

9.0

Tốt

 

27

1303

9.0

Tốt

 

28

1304

9.0

Tốt

 

29

1305

9.5

Tốt

 

30

1306

9.0

Tốt

 

31

1307

9.0

Tốt

 

32

1308

9.0

Tốt

 

33

1309

9.0

Tốt

 

34

1310

9.0

Tốt

 

35

1311

8.0

Tốt

 

36

1312

9.0

Tốt

 

37

1401

8.0

Tốt

 

38

1402

7.5

Khá

 

39

1403

8.0

Tốt

 

40

1404

8.5

Tốt

 

41

1405

9.0

Tốt

 

42

1501

9.0

Tốt

 

43

1502

10.0

Tốt

 

44

1503

9.0

Tốt

 

45

1504

9.0

Tốt

 

46

1505

10.0

Tốt

 

47

1506

8.5

Tốt

 

48

1507

9.0

Tốt

 

49

1508

9.0

Tốt

 

50

1509

10.0

Tốt

 

51

1510

9.0

Tốt

 

52

1511

9.0

Tốt

 

53

1512

8.5

Tốt

 

 

Tổng số phòng:   53; Số SV và LHS tham gia: 180 em

Số phòng đi vắng: 07

Loại tốt:               44:   97%; Loại khá: 02:   03%; Loại TB: 0

 

 

Kí túc xá số 2

 

1

2101

9.0

Tốt

 

2

2102

9.5

Tốt

 

3

2103

7.0

Khá

 

4

2104

8.5

Tốt

 

5

2105

10.0

Tốt

 

6

2106

10.0

Tốt

 

7

2107

9.5

Tốt

 

8

2108

7.0

Khá

 

9

2109

9.5

Tốt

 

10

2110

9.5

Tốt

 

11

2201

9.5

Tốt

 

2

2202

9.0

Tốt

 

13

2203

9.0

Tốt

 

14

2204

9.5

Tốt

 

15

2205

9.0

Tốt

 

16

2206

10.0

Tốt

 

17

2207

9.5

Tốt

 

18

2208

10.0

Tốt

 

19

2209

9.0

Tốt

 

20

2210

9.0

Tốt

 

21

2211

10.0

Tốt

 

22

2212

10.0

Tốt

 

23

2301

8.0

Tốt

 

24

2302

7.5

Khá

 

25

2303

8.5

Tốt

 

26

2304

10.0

Tốt

 

27

2305

9.0

Tốt

 

28

2306

8.5

Tốt

 

29

2307

9.0

Tốt

 

30

2308

9.0

Tốt

 

31

2309

9.0

Tốt

 

32

2310

9.0

Tốt

 

33

2311

9.0

Tốt

 

34

2312

9.0

Tốt

 

35

2401

8.0

Tốt

 

36

2402

9.0

Tốt

 

37

2403

9.0

Tốt

 

38

2404

9.0

Tốt

 

39

2405

9.0

Tốt

 

40

2406

9.0

Tốt

 

41

2407

9.0

Tốt

 

42

2408

9.0

Tốt

 

43

2409

9.0

Tốt

 

44

2410

9.0

Tốt

 

45

2411

9.0

Tốt

 

46

2412

9.0

Tốt

 

47

2501

10.0

Tốt

 

48

2502

9.0

Tốt

 

49

2503

9.0

Tốt

 

50

2504

9.0

Tốt

 

51

2505

9.0

Tốt

 

52

2506

9.5

Tốt

 

53

2507

9.0

Tốt

 

54

2508

7.0

Khá

 

55

2509

7.0

Khá

 

56

2510

7.0

Khá

 

57

2511

9.5

Tốt

 

58

2512

10.0

Tốt

 

 

Tổng số phòng:            58

Số phòng vắng:            không

Loại tốt:                        45: 88%

Loại khá:                      06:  12%

Loại TB:                       0

Tổng số SV tham gia:  360 em

 

 

3. Kí túc xá số 3

 

1

3101

7.5

Khá

 

2

3102

9.0

Tốt

 

3

3103

8.5

Tốt

 

4

3104

8.0

Tốt

 

5

3105

9.0

Tốt

 

6

3106

7.0

Khá

 

7

3201

9.0

Tốt

 

8

3202

9.0

Tốt

 

9

3203

8.0

Tốt

 

10

3204

8.0

Tốt

 

11

3205

9.0

Tốt

 

12

3206

9.0

Tốt

 

13

3207

9.0

Tốt

 

14

3208

9.0

Tốt

 

15

3209

8.0

Tốt

 

16

3210

7.0

Khá

 

17

3211

7.0

Khá

 

18

3212

9.0

Tốt

 

19

3301

9.0

Tốt

 

20

3302

9.0

Tốt

 

21

3303

8.0

Tốt

 

22

3304

7.0

Khá

 

23

3305

9.0

Tốt

 

24

3306

9.0

Tốt

 

25

3307

9.0

Tốt

 

26

3308

9.0

Tốt

 

27

3309

9.0

Tốt

 

28

3310

8.0

Tốt

 

29

3311

9.0

Tốt

 

30

3312

9.0

Tốt

 

31

3401

7.5

Khá

 

32

3402

9.0

Tốt

 

33

3403

9.0

Tốt

 

34

3404

9.0

Tốt

 

35

3405

9.0

Tốt

 

36

3406

8.0

Tốt

 

37

3407

8.0

Tốt

 

38

3408

9.0

Tốt

 

39

3409

9.0

Tốt

 

40

3410

7.5

Khá

 

41

3411

7.5

Khá

 

42

3412

5.0

TB

 

43

3501

8.0

Tốt

 

44

3502

8.0

Tốt

 

45

3503

8.5

Tốt

 

46

3504

9.0

Tốt

 

47

3505

9.0

Tốt

 

48

3506

9.0

Tốt

 

49

3507

7.5

Khá

 

50

3508

7.5

Khá

 

51

3509

9.0

Tốt

 

52

3510

7.5

Khá

 

53

3511

7.0

Khá

 

54

3512

8.0

Tốt

 

 

Tổng số phòng:                 54

Số phòng vắng:                 không

Loại tốt:                             33:  70%

Loại khá:                           12 : 26%

Loại TB:                            01: 04%

Tổng số LHS tham gia:     125 em.

 

 

 

Kí túc xá số 4.

 

1

4101

7.5

Khá

2

4102

9.0

Tốt

3

4201

7.5

Khá

4

4202

9.0

Tốt

5

4203

9.0

Tốt

6

4204

8.0

Tốt

7

4205

9.0

Tốt

8

4206

9.0

Tốt

9

4207

9.0

Tốt

10

4208

8.5

Tốt

11

4301

7.5

Khá

12

4302

7.5

Khá

13

4303

7.5

Khá

14

4304

7.5

Khá

15

4305

7.5

Khá

16

4306

6.5

TB

17

4307

7.5

Khá

18

4308

9.0

Tốt

19

4309

7.5

Khá

20

4401

7.5

Khá

21

4402

10.0

Tốt

22

4403

9.0

Tốt

23

4404

8.5

Tốt

24

4405

9.0

Tốt

25

4406

9.0

Tốt

26

4407

9.0

Tốt

27

4408

9.0

Tốt

28

4409

9.0

Tốt

29

4410

9.0

Tốt

30

4411

9.0

Tốt

31

4412

8.0

Tốt

32

4501

9.0

Tốt

33

4502

9.0

Tốt

34

4507

9.0

Tốt

35

4508

9.0

Tốt

36

4509

9.0

Tốt

37

4510

9.0

Tốt

38

4511

8.5

Tốt

39

4512

7.5

Khá

 

Tổng số phòng:        39

Số phòng vắng:        không

Loại tốt:                   23: 66%

Loại khá:                  11: 31%

Loại TB:                   01: 2.9%

Số SV, LHS tham gia: 112 em

 

                                             ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 1

                                                NĂM HỌC 2015 – 2016

 

I. Tầng của các KTX 1, 2, 3, 4 dưới sự chỉ đạo và cùng làm của cán bộ chuyên quản.

Trong các phòng ở sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng

1. Cán bộ:

- Cán bộ tham gia đầy đủ gồm 17 đồng chí cán bộ CNV trong đơn vị. Cán bộ tham gia đúng giờ, đầu buổi đã trực tiếp lên các phòng gọi, đôn đốc HSSV, LHS xuống tập trung tại sân để nghe phổ biến nội dung công việc của buổi lao động.

- Theo sự phân công Lực lượng tham gia:

II. Kết quả công việc:

Hoàn thành kế hoạch công việc đã đề ra. SV,LHS đã dội nước, lau chùi sạch hành lang, cầu thang, các lan can  các chỉ đạo của các trưởng nhà, cán bộ chuyên quản từng khu vực chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo HSSV, LHS thực hiện công việc. Cán bộ tham gia nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao. Cán bộ hoàn thành tốt công vệc được giao.

1. Cụ thể:

        - Đ/c: Bính, đ/c Quang, đ/c Hương, đ/c Nhung chỉ đạo, quản lí KTX số 1( đ/c Bính trưởng nhóm).

            - Đ/c Chung, đ/c Thành, đ/c Giang, đ/c Quỳnh Trang chỉ đạo, quản lí KTX số 2(đ/c Chung   

   trưởng  nhóm, đ/c Giang chỉ đạo chung)

 

             - Đ/c Tuấn, đ/c Mai, Đ/c Linh chỉ đạo, quản lí KTX số 3 (đ/c Tuấn trưởng nhóm).

           - Đ/c Luận, đ/c Cường, đ/c Định, đ/c Minh Trang chỉ đạo, quản lí KTX số 4 (đ/c Luận trưởng nhóm).

                      2. Học sinh sinh viên, LHS:

                         Số HSSV, LHS tham gia:

                          Kí túc xá số 1:   180 em

                          Kí túc xá số 2:

                          Kí túc xá số 3:

                          Kí túc xá số 4:

SV,LHS tham gia nhiệt tình, làm việc cẩn thận, chu đáo, lau chùi các khu vực được giao sạch   

 sẽ. Sắp  xếp đồ đạc trong phòng gọn gàng, lau chùi nền nhà, lau chùi sàn công trình phụ nhà tắm, nhà vệ sinh. Thu hồi dụng cụ nấu ăn của một số phòng.

III. Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả:

1. Kiểm tra

- Chia cán bộ ra thành 4 nhóm, mỗi nhóm đều có một trưởng nhà và đại diện cán bộ của nhà. Mỗi nhóm  chấm các phòng ở của một nhà.

Nhóm 1: chấm KTX số 1: đ/c: Luận, đ/c Hương, đ/c Quỳnh Trang (đ/c Luận trưởng nhóm).

Nhóm 2: chấm KTX số 2: đ/c: Tuấn, đ/c Nhung, đ/c Giang (đ/c Tuấn trưởng nhóm).

Nhóm 3: chấm KTX số 3: đ/c: Bính, đ/c Minh Trang, đ/c Mai (đ/c Bính trưởng nhóm).

Nhóm 4: chấm KTX số 4: đ/c: Chung, đ/c Linh, đ/c Cường, đ/c Quang (đ/c Chung trưởng nhóm).

- Chấm theo thang điểm 10

Theo tiêu chí: SẠCH-ĐẸP-GỌN GÀNG từ trong phòng ra ngoài hành lang.

Các cán bộ thống nhất chấm chung một con điểm cho từng phòng ở khi kiểm tra.

2. Kết quả cụ thể xếp thứ tự như sau:

Thứ nhất: KTX số 1

Thứ hai:   KTX số 2

Thứ ba:    KTX số 3

Thứ tư:     KTX số 4