TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM NỘI TRÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP

KẾT QUẢ XẾP LOẠI PHONG TRÀO CHỦ NHẬT XANH NH 2018 - 2019

KÝ TÚC XÁ SỐ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng ở

Điểm thành phần

Tổng điểm

Xếp loại

Ghi chú

Vệ sinh phòng

Nội vụ phòng

Điểm

Thưởng

Phạt

1101

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1102

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1103

4

4

 

 

8

Tốt

 

1104

 

 

 

 

 

 

 

1105

4

4

 

 

8

Tốt

 

1106

4

4

 

 

8

Tốt

 

1107

4

4

 

 

8

Tốt

 

1108

4

4

 

 

8

Tốt

 

1109

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1110

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1111

4

4

 

 

8

Tốt

 

1112

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1201

4

4

 

 

8

Tốt

 

1202

4

4

 

 

8

Tốt

 

1203

4

4

 

 

8

Tốt

 

1204

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1205

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1206

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1207

4

4

 

 

8

Tốt

 

1208

4

4

 

 

8

Tốt

 

1209

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1210

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1211

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1212

4

4

 

 

8

Tốt

 

1301

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1302

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1303

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1304

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1305

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1306

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1307

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1308

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1309

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

1310

4

4

 

 

8

Tốt

 

1311

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1312

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1401

3

4

 

 

7

Khá

 

1402

4

4

 

 

8

Tốt

 

1403

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

1404

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

1405

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

1406

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

1407

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

1408

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

1409

4

4

 

 

8

Tốt

 

1410

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

1411

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

1412

4

4

 

 

8

Tốt

 

1501

3

4

 

 

7

Khá

 

1502

4

4

 

 

8

Tốt

 

1503

4

4

 

 

8

Tốt

 

1504

4

4

 

 

8

Tốt

 

1505

4

4

 

 

8

Tốt

 

1506

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1507

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1508

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1509

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1510

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1511

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

1512

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phòng sạch đẹp

 

 

Cán bộ chấm điểm

.- Phòng đạt giải nhất:

1411

 

 

 

 

 

.- Phòng đạt giải nhì:

1410

 

 

 

 

 

.- Phòng đạt giải ba:

1405

 

 

 

 

 

.- Phòng yếu kém:

1501

 

 

Nguyễn Vinh Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng ở

Điểm thành phần

Tổng điểm

Xếp loại

Ghi chú

Vệ sinh phòng

Nội vụ phòng

Điểm

Thưởng

Phạt

2101

4

4

 

 

8

Tốt

 

2102

4

4

1

 

9

Xuất sắc

 

2103

4

4

 

 

8

Tốt

 

2104

3

4

 

 

7

Khá

 

2105

4

4

1

 

9

Xuất sắc

 

2106

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

2107

4

4

 

 

8

Tốt

 

2108

3

4

 

 

7

Khá

 

2109

3

4

 

 

7

Khá

 

2110

5

4

1

 

10

Xuất sắc

 

2201

 

 

 

 

0

 

Về quê

2202

4

4

1

 

9

Xuất sắc

 

2203

4

4

 

 

8

Tốt

 

2204

4

4

 

 

8

Tốt

 

2205

4

4

 

 

8

Tốt

 

2206

4

4

 

 

8

Tốt

 

2207

4

4

 

 

8

Tốt

 

2208

4

4

 

 

8

Tốt

 

2209

5

4

1

 

10

Xuất sắc

 

2210

5

4

1

 

10

Xuất sắc

 

2211

4

4

 

 

8

Tốt

 

2212

4

4

 

 

8

Tốt

 

2301

4

4

 

 

8

Tốt

 

2302

3

4

 

 

7

Khá

 

2303

4

4

 

 

8

Tốt

 

2304

4

4

 

 

8

Tốt

 

2305

4

4

 

 

8

Tốt

 

2306

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

2307

4

4

 

 

8

Tốt

 

2308

4

4

 

 

8

Tốt

 

2309

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

2310

4

4

 

 

8

Tốt

 

2311

 

 

 

 

 

 

Về quê

2312

4

4

 

 

8

Tốt

 

2401

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

2402

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

2403

4

4

 

 

8

Tốt

 

2404

4

4

 

 

8

Tốt

 

2405

4

4

 

 

8

Tốt

 

2406

4

4

 

 

8

Tốt

 

2407

4

4

 

 

8

Tốt

 

2408

 

 

 

 

0

 

Về quê

2409

4

4

 

 

8

Tốt

 

2410

4

4

 

 

8

Tốt

 

2411

4

4

1

 

9

Xuất sắc

 

2412

4

4

 

 

8

Tốt

 

2501

3

4

 

 

7

Khá

 

2502

4

4

 

 

8

Tốt

 

2503

4

4

 

 

8

Tốt

 

2504

4

4

 

 

8

Tốt

 

2505

4

4

 

 

8

Tốt

 

2506

3

3

 

 

6

T bình

 

2507

4

4

 

 

8

Tốt

 

2508

4

4

 

 

8

Tốt

 

2509

 

 

 

 

0

 

Về quê

2510

3

4

 

 

7

Khá

 

2511

4

4

 

 

8

Tốt

 

2512

4

4

 

 

8

Tốt

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM NỘI TRÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP

KẾT QUẢ XẾP LOẠI PHONG TRÀO CHỦ NHẬT XANH NH 2018 - 2019

KÝ TÚC XÁ SỐ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng ở

Điểm thành phần

Tổng điểm

Xếp loại

Ghi chú

Vệ sinh phòng

Nội vụ phòng

Điểm

Thưởng

Phạt

3107

4

4

 

 

8

Tốt

 

3108

4

4

 

 

8

Tốt

 

3109

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

3110

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3111

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

3112

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

3201

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

3202

4

3

1

 

8

Tốt

 

3203

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

3204

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

3205

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3206

4

4

 

 

8

Tốt

 

3207

4

4

1

 

9

Xuất sắc

 

3208

4

3

 

 

7

Khá

 

3209

4

3

 

 

7

Khá

 

3210

4

4

 

 

8

Tốt

 

3211

4

4

 

 

8

Tốt

 

3212

4

3

 

 

7

Khá

 

3301

4

4

 

 

8

Tốt

 

3302

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3303

4

4

 

 

8

Tốt

 

3304

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3305

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

3306

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3307

4

4

1

 

9

Xuất sắc

 

3308

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3309

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3310

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3311

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3312

4

3

 

 

7

Khá

 

3401

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3402

4

3

1

 

8

Tốt

 

3403

4

4

1

 

9

Xuất sắc

 

3404

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

3405

4

4

 

 

8

Tốt

 

3406

4

4

1

 

9

Xuất sắc

 

3407

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3408

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3409

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3410

4

4

 

 

8

Tốt

 

3411

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3412

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3501

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

3502

4

3

1

 

8

Tốt

 

3503

4

4

 

 

8

Tốt

 

3504

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3505

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3506

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

3507

4

3

 

 

7

Khá

 

3508

4

4

 

 

8

Tốt

 

3509

4

4

 

 

8

Tốt

 

3510

4

4

 

 

8

Tốt

 

3511

4

4

 

 

8

Tốt

 

3512

5

4

 

 

9

Xuất sắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phòng sạch đẹp

 

 

Cán bộ chấm điểm

.- Phòng đạt giải nhất:

3201

 

 

 

 

 

.- Phòng đạt giải nhì:

3404

 

 

 

 

 

.- Phòng đạt giải ba:

3207

 

 

 

 

 

.- Phòng yếu kém:

 

 

 

Nguyễn Phương Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng ở

Điểm thành phần

Tổng điểm

Xếp loại

Ghi chú

Vệ sinh phòng

Nội vụ phòng

Điểm

Thưởng

Phạt

4201

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

4202

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

4203

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

4204

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

4205

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

4206

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

4207

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

4208

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

4301

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

4302

4

4

 

 

8

Tốt

 

4303

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

4304

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

4305

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

4306

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

4307

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

4308

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

4309

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

4310

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

4311

5

3

 

 

8

Tốt

 

4312

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

4401

5

4

 

 

9

Tốt

 

4402

5

4

 

 

9

Tốt

 

4403

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

4404

5

4

1

 

10

Xuất sắc

 

4405

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

4406

3

5

1

 

9

Tốt

 

4407

5

3

 

 

8

Tốt

 

4408

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

4409

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

4410

 

 

 

 

 

 

Chưa ở

4411

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

4412

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM NỘI TRÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP

KẾT QUẢ XẾP LOẠI PHONG TRÀO CHỦ NHẬT XANH NH 2018 - 2019

KÝ TÚC XÁ SỐ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng ở

Điểm thành phần

Tổng điểm

Xếp loại

Ghi chú

Vệ sinh phòng

Nội vụ phòng

Điểm

Thưởng

Phạt

5101

5

4

 

 

9

Tốt

 

5102

 

 

 

 

 

 

Về quê

5103

5

4

 

 

9

Tốt

 

5104

3

4

 

 

7

Khá

 

5105

4

4

 

 

8

Tốt

 

5106

4

4

 

 

8

Tốt

 

5107

5

4

 

 

9

Tốt

 

5108

4

4

 

 

8

Tốt

 

5109

5

4

 

 

9

Tốt

 

5110

4

4

 

 

8

Tốt

 

5111

4

4

 

 

8

Tốt

 

5112

4

4

 

 

8

Tốt

 

5113

 

 

 

 

 

 

Về quê

5114

 

 

 

 

 

 

Về quê

5201

3

3

 

 

6

TB

 

5202

4

4

 

 

8

Tốt

 

5203

4

4

 

 

8

Tốt

 

5204

4

4

 

 

8

Tốt

 

5205

4

4

 

 

8

Tốt

 

5206

4

4

 

 

8

Tốt

 

5207

4

4

 

 

8

Tốt

 

5208

4

4

 

 

8

Tốt

 

5209

 

 

 

 

 

 

Về quê

5210

 

 

 

 

 

 

Về quê

5211

4

4

 

 

8

Tốt

 

5212

4

4

 

 

8

Tốt

 

5213

4

4

 

 

8

Tốt

 

5214

5

4

 

 

9

Tốt

 

5215

5

4

 

 

9

Tốt

 

5301

4

4

 

 

8

Tốt

 

5302

 

 

 

 

 

 

Về quê

5303

 

 

 

 

 

 

Về quê

5304

4

4

 

 

8

Tốt

 

5305

4

4

 

 

8

Tốt

 

5306

4

4

 

 

8

Tốt

 

5307

5

4,5

 

 

9,5

Xuất sắc

 

5308

4

4

 

 

8

Tốt

 

5309

5

4

 

 

9

Tốt

 

5310

4

4

 

 

8

Tốt

 

5311

4

4

 

 

8

Tốt

 

5312

4

4

 

 

8

Tốt

 

5313

5

4

 

 

9

Tốt

 

5314

5

4

 

 

9

Tốt

 

5315

4

4

 

 

8

Tốt

 

5401

4

3

 

 

7

Khá

 

5402

5

4,5

 

 

9,5

Xuất sắc

 

5403

5

4,5

 

 

9,5

Xuất sắc

 

5404

5

4,5

 

 

9,5

Xuất sắc

 

5405

 

 

 

 

 

 

Đi vắng

5406

4

4

 

 

8

Tốt

 

5407

4

4

 

 

8

Tốt

 

5408

5

4

 

 

9

Tốt

 

5409

4

4

 

 

8

Tốt

 

5410

3

2

 

 

5

TB

 

5411

4

4

 

 

8

Tốt

 

5412

4

3

 

 

7

Khá

 

5413

4

4

 

 

8

Tốt

 

5414

4

4

 

 

8

Tốt

 

5415

4

4

 

 

8

Tốt

 

5501

5

5

 

 

10

Xuất sắc

 

5502

5

4,5

 

 

9,5

Xuất sắc

 

5503

5

4,5

 

 

9,5

Xuất sắc

 

5504

4

4

 

 

8

Tốt

 

5505

4

4

 

 

8

Tốt

 

5506

4

4

 

 

8

Tốt

 

5507

4

4

 

 

8

Tốt

 

5508

4

4

 

 

8

Tốt

 

5509

 

 

 

 

 

 

Về quê

5510

4

4

 

 

8

Tốt

 

5511

4

4

 

 

8

Tốt

 

5512

4

4

 

 

8

Tốt

 

5513

4

3

 

 

7

Khá

 

5514

4

3

 

 

7

Khá

 

5515

4

4

 

 

8

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phòng sạch đẹp

 

 

Cán bộ chấm điểm

.- Phòng đạt giải nhất:

5501

 

 

 

 

 

.- Phòng đạt giải nhì:

5402

 

 

 

 

 

.- Phòng đạt giải ba:

5307

 

 

 

 

 

.- Phòng yếu kém:

5410

 

 

Nguyễn Thị Mai