TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM NỘI TRÚ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 01/QĐ-TTNT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 15 tháng 3 năm 2022

         

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ COVID cộng đồng

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

        Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19;

         Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới

        Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID – 19;

        Thực hiện Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 23/09/2021 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An điều chỉnh biện pháp phòng , chống dịch COVID – 19 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An: Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 23/09/2021 của UBND thành phố Vinh về việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Vinh; Các Công văn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 Trường Đại học Vinh.

        Trước tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến hết sức phức tạp, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch luôn sẵn sàng trước mọi tình huống và huy động sự tham gia của cộng đồng chung tay trong công tác phòng, chống dịch COVID – 19, Ban Chỉ đạo COVID – 19 Trường Đại học Vinh hướng dẫn Trung tâm Nội trú thành lập “Tổ phòng, chống dịch cộng đồng” trong toàn Ký túc xá, cụ thể như sau:

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ COVID cộng đồng Trung tâm Nội trú gồm những ông (bà) có tên sau:

        - Phụ trách công tác chỉ đạo điều hành:

1. Bà: Phạm Thị Hoài Thanh – Giám đốc phụ trách Tổ cơ sở 1

Điện thoại: 0986606286

2. Ông:  Đặng Ngọc Dũng – PGĐ phụ trách Tổ Hưng Bình

Điện Thoại: 0983435788

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC TỔ VIÊN

TỔ HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 TRUNG TÂM NỘI TRÚ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

 

 

Tổ cơ sở 1

 

 

 

 

Phạm Thị Hoài Thanh

Giám đốc

0986606286

Tổ trưởng

1

Nguyễn Thị Mai

CTCĐ; Trưởng KTX 5

0917444156

Tổ phó

2

Phạm Ngọc Luận

Tổ trưởng

0912414326

Tổ phó

3

Hoàng Thị Hương Giang

Trưởng KTX 3

0978265310

Thành viên

4

Trần Thị Thu Chung

CV

0844394567

Thành Viên

5

Hà Thị Minh Trang

Trưởng KTX 2

0366297709

Thành viên

6

Nguyễn Thị Liên

Trưởng KTX 4

0979510538

Thành viên

7

Võ Quang Cường

CV

0983484721

Thành Viên

8

Nguyễn Thị Sen

Trưởng KTX 1

0943028289

Thành viên

9

Tô Thị Thanh Hương

CV

0917272586

Thành Viên

10

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CV

0966035359

Thành Viên

11

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

CV

0966787377

Thành Viên

 

 

Ban Cán sự Lưu học sinh

 

 

 

12

Shiashoua Bounmavong

LHS Lào

0705403659

Trưởng đoàn

13

Vilakone Thounmada

LHS Lào

0773326125

Thành Viên

14

Thammavong Southida

LHS Lào

0847055596

Phó đoàn

15

Yeng Vang

LHS Lào

0799109068

Bí thư

16

Khamkeo Sipaseuth

LHS Lào

0773379498

Phó bí thư

17

Dalasouk Kópack

LHS Lào

0889433983

Thành viên

18

Sybounsouk Kítada

LHS Lào

0925428228

Thành Viên

19

Ouphaxay Chilayouth

LHS Lào

0705250998

Thành Viên

20

Chanhngakham Minilak

LHS Lào

0783068708

Thành Viên

21

Soukvixay Vilayphone

LHS Lào

0799176401

Thành Viên

22

Thammavong Khamphan

LHS Lào

0934415704

Thành Viên

23

Bouphapaserth Xaithanva

LHS Lào

0949718167

Thành Viên

24

Thammavong Khola

LHS Lào

0904771251

Thành Viên

25

Deedouangphan Loung

LHS Lào

0705973698

Thành Viên

26

Panyanouvong Kiettisak

LHS Lào

0917906206

Thành Viên

27

Vilaysith Chantho

LHS Lào

0349893598

Thành Viên

28

Khampheang Thammavong

LHS Lào

0989503807

Thành Viên

29

Phoutsady Phanikone

LHS Lào

0898645310

Thành Viên

30

Chouanglasy Phonevilay

LHS Lào

0782791506

Thành Viên

 

 

Sinh viên điều dưỡng

 

 

 

31

Lê Thị Anh Phương

Sinh viên

 

Thành Viên

 

 

Tổ Hưng Bình

 

 

 

 

Đặng Ngọc Dũng

Phó Giám đốc

0983435788

Tổ trưởng

32

Phan Thị Thuý

CV

0949940989

Tổ phó

33

Đinh Nho Lâm

CV

0977739268

Thành Viên

34

Nguyễn Kim Từ

CV

0914636271

Thành Viên

35

Nguyễn Thị Mỹ Dung

CV

0913590594

Thành Viên

36

Phạm Thị Hoài Phương

CV

0916983787

Thành Viên

37

Hoàng Thị Nga

CV

0915665846

Thành Viên

38

Lê Thị Thơ

CV

0972579448

Thành Viên

39

Đinh Thị Quỳnh Mai

CV

0983488296

Thành Viên

 

        Điều 2. Tổ COVID cộng đồng có nhiệm vụ giám sát, tuyên truyền, vận động nhắc nhở cán bộ, học sinh, sinh viên, lưu học sinh, người ở thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định. Tổ tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như TB

- Các trưởng nhà

- Gửi qua Website TTNT

- Lưu TTNT

- BCS LHS Lào

 

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hoài Thanh