Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh và đồng chí Phạm Công Lý, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên đã thay mặt Nhà trường tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được đã góp phần vào sự chuyển biến tích cực về công tác HSSV trong toàn hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong thời gian qua. Hội nghị cũng được nghe TS. Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Tổng kết Chương trình công tác HSSV giai đoạn 2012 - 2016. Giai đoạn 2012 - 2016, Công tác HSSV đã đạt được những kết quả quan trọng: công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của HSSV được tăng cường với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả. Theo đó, HSSV được hỗ trợ, tạo điều kiện tốt trong học tập và rèn luyện nhằm phát huy năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp và ý thức trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; Bước đầu xác lập được cơ chế thực hiện công tác HSSV đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ và đổi mới giáo dục - đào tạo, một số nhà trường đã phát huy sự chủ động, sáng tạo, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý sinh viên; Công tác an ninh trật tự trong các nhà trường được đảm bảo, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng được nâng cao, công tác phối hợp giữa ngành giáo dục với các ban ngành liên quan được quy định thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ, thể thao, y tế trường học được tăng cường đã góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống tinh thần, định hướng, giáo dục thẩm mỹ, thể chất và chăm sóc sức khỏe của HSSV. Đồng thời, tổ chức bộ máy thực hiện công tác HSSV ở các Sở Giáo dục Đào tạo, các nhà trường cơ bản được hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ làm công tác HSSV toàn ngành bước đầu được quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác HSSV trong bối cảnh hiện nay.

Phần lớn thời gian của Hội nghị được dành cho thảo luận, tập trung ở 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình công tác HSSV giai đoạn 2012 - 2015, gồm: tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 5/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với việc tổ chức tốt các hoạt động triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện công tác HSSV đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học; tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV; thực hiện tốt các chế độ, chính sách và hoạt động hỗ trợ, phục vụ HSSV; công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học; công tác y tế trường học; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác HSSV.

            Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Ngô Đình Phương đã giới thiệu, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác quản lý học sinh, sinh viên của Trường Đại học Vinh. Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe các báo cáo về tình hình và biện pháp phòng chống phản động móc nối, lôi kéo HSSV tham gia hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; Tình hình tội phạm khủng bố và một số vấn đề thực hiện Luật phòng chống khủng bố trong giáo dục; Thảo luận về tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BCA-BGDĐT và trao đổi các biện pháp phối hợp giữa nhà trường và cơ quan Công an; tham gia báo cáo các chuyên đề về nội dung, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của HSSV trong bối cảnh hiện nay; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, hải đảo cho HSSV, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác HSSV và tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2016 - 2017.