Trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm cao vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, các đơn vị trong toàn trường đã tổ chức có chất lượng Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019. Các hội nghị thực sự là diễn đàn dân chủ để cán bộ, viên chức toàn trường đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; góp ý kiến cho báo cáo của Hiệu trưởng và thảo luận các giải pháp để khắc phục khó khăn, tồn tại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học 2018 - 2019 - năm học bản lề tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Hội nghị khẳng định nhiều kết quả quan trọng của Nhà trường trong năm học 2017 - 2018: Ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025; Triển khai xây dựng Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Triển khai thực hiện các đề tài xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, triển khai dạy học theo chương trình tiếp cận CDIO đối với khóa đào tạo thứ 58; Ban hành kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng. Tổ chức thành công Hội nghị "Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nước CHDCND Lào trong thời kỳ hội nhập". Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định thành lập và cấp Giấy phép hoạt động cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh. Nhà trường hoàn thành việc tái cấu trúc giai đoạn 1, trở thành thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế và là thành viên liên kết của mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN.

Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong năm học qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chmàtập thể cán bộ, viên chức phải vượt qua để tiếp tục xây dựng Nhà trường trong thời gian tới.

Hội nghị đã tho luận và thống nhất chương trình công tác năm học 2018 - 2019 với 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác chuẩn bị mọi mặt để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019).

Hội nghị đã tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020. Ban Thanh tra nhân dân gồm có 5 đồng chí: Phạm Xuân Chung - Viện SP Tự nhiên; Chu Thị Ngọc Diệp - Trung tâm TH-TN; Cao Thị Thu Dung - Viện NN&TN; Trần Cao Nguyên - Viện KHXH&NV; Nguyễn Đình Tuấn - Trung tâm GDTX. Hội nghị giao cho Ban Thường vụ Công đoàn tiếp tục hướng dẫn và cụ thể hóa các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Cũng tại Hội nghị, Nhà trường đã trao thưởng cho các khoa, viện đã làm tốt công tác tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo chính quy năm 2018 gồm: Khoa Kinh tế; Khoa Giáo dục; Khoa Luật; Khoa SP Ngoại ngữ; Viện KT&CN; Trường THPT Chuyên và Trường THSP.

 

Bài HN; Ảnh: HN, Minh Giang