CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN Ở NỘI TRÚ

 

Kính gửi:    

- Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

- Ông Giám đốc Trung tâm Nội trú

 

Tên tôi là:........................................................................., Giới tính: ….............…...

Ngày sinh: ......./......../.........., Dân tộc: ......................, Tôn giáo: .............................

            SV, HV(HS) lớp:…….…, Ngành: ............................., Khoa:...................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................

....................................................................................................................................

Thuộc đối tượng ưu tiên: ...........................................................................................

- Ở tại phòng: ................, Tầng: ............, KTX số: ...................................................

- Loại phòng ở: .................................. đồng/người/tháng..........................................

- Thời gian ở: ..............tháng, từ ngày ......./......./201    đến ngày ........./........./201...

Lý do xin ở nội trú: ....................................................................................................

Nếu được xét vào ở tôi xin cam kết:

1. Tuyệt đối tuân thủ Nội quy nội trú và các quy định liên quan khác của nhà trường.

2. Đóng tiền ở, tiền điện, tiền nước sinh hoạt, tiền sử dụng internet (nếu có) đầy đủ, kịp thời theo quy định.

3. Tự giác học tập, rèn luyện, có ý thức  bảo vệ tài sản cá nhân và tài sản của nhà trường; tham gia đầy đủ công tác tự quản, có trách nhiệm làm tốt công tác vệ sinh tại phòng ở và khuôn viên KTX.

4. Có ý thức xây dựng khu vực nội trú đảm bảo “xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện”. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể do nhà trường tổ chức tại khu vực nội trú (Chủ Nhật xanh, liên hoan văn nghệ nội trú, giao lưu văn hoá học sinh, sinh viên quốc tế, thi phòng ở sạch đẹp theo định kỳ...)

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung trên. Nếu vi phạm, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường. Kính đề nghị nhà trường xem xét, giải quyết.

 Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

                                                                                       Nghệ An, ngày      tháng     năm 201

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NỘI TRÚ                                     NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                   (Ký và nghi rõ họ tên)