BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Số:………../ĐHV-TTNT                                Nghệ An,  ngày ……….tháng……. năm 201……..

 

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG Ở NỘI TRÚ

 

- Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, ban hành theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28 tháng 6 năm 1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 41/2002-QĐ-BGD&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số: 2530/QĐ-ĐHV ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, về việc uỷ quyền ký hợp đồng ở nội trú cho Ông: Trần Minh Công; Giám đốc Trung tâm Nội trú.

- Căn cứ đơn đăng ký ở nội trú của HSSV&HV và tình hình thực tế tại KTX,

 

Hôm nay ngày ......tháng …năm 201….., tại Trường Đại học Vinh, Chúng tôi gồm:

 

Bên A: Trường Đại học Vinh

            Địa chỉ: 182, Lê Duẩn, TP: Vinh, Tỉnh Nghệ An

            Do ông: Trần Minh Công, Giám đốc Trung tâm Nội trú, được uỷ quyền làm đại diện.

 

Bên B: Bên thuê ở

 

Họ và tên:…………...………….......………...……... Ngày sinh:….../......./.............

      Lớp:……….. Ngành: ……...………......……......... Khoa:………………................

Quốc tịch:……………..…….............., Số hộ chiếu: .................................................

            Mã số HSSV:……………….……..…, Số CMND:……..……................…….........

 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê phòng ở nội trú tại Trường Đại học Vinh với các điều khoản sau đây:

 

Điều 1. Bên A cho bên B thuê 01 chỗ ở tại phòng:......................., Ký túc xá số: ................          

Phòng ở đảm bảo điều kiện sinh hoạt, có các tài sản, thiết bị được ghi tại biên bản giao nhận phòng ở kèm theo.

 

Điều 2. Giá tiền, thời gian ở và phương thức thanh toán:

2.1. Giá phòng: ................................ đồng/tháng.

2.2. Tiền các tài sản (nhận lại khi trả phòng): ………….……….… đồng.

2.3. Thời gian ở:..........tháng (từ ngày....…/......./201.....đến ngày:....../......./201....).

2.4. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt, thanh toán 1 lần khi ký hợp đồng.

2.5. Giá trị hợp đồng: ........................................................đồng………………………………..

Bằng chữ:……….......................……………….......….….........…………………...

Điều 3. Trách nhiệm của mỗi bên

            3.1. Bên A có trách nhiệm:

- Bố trí phòng ở theo thoả thuận.

- Tạo mọi điều kiện thuân lợi để bên B thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành.

- Đảm bảo an ninh, vệ sinh và các điều kiện sinh hoạt khác trong khuôn viên KTX.

 

3.2. Bên B có trách nhiệm:

- Tuyệt đối tuân thủ Nội quy nội trú và các quy định khác của nhà trường, quy định tại các thoả thuận hợp tác, các hợp đồng đào tạo (nếu có).

- Đóng tiền ở, tiền điện, nước sinh hoạt đầy đủ, kịp thời theo quy định, trong đó:

+ Tiền ở nạp 1 lần khi ký hợp đồng;

+ Tiền điện, tiền nước sinh hoạt thu hàng tháng theo chỉ số tiêu thụ thực tế.

- Tự giác học tập, rèn luyện, bảo vệ tài sản cá nhân và các tài sản, thiết bị của nhà trường; tham gia công tác tự quản, giữ gìn an toàn và vệ sinh trong khuôn viên KTX để góp phần xây dựng khu nội trú “xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện”.

- Tích cực tham gia đầy đủ mọi hoạt động tập thể do nhà trường tổ chức tại khu vực nội trú (Thiên tai lũ lụt; phòng chống cháy nổ; chủ nhật xanh; liên hoan văn nghệ nội trú, giao lưu văn hoá học sinh, sinh viên quốc tế; thi phòng ở sạch đẹp theo định kỳ...)

 

Điều 4. Điều khoản thi hành

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng.

- Khi bên A cần thu hồi chỗ ở hoặc bên B trả chỗ ở thì hai bên thông báo cho nhau biết trước 10 ngày. Khi trả phòng bên B phải dọn vệ sinh phòng sạch sẽ, thanh toán đầy đủ các khoản nợ, tài sản, bàn giao chìa khoá phòng và nhận lại tiền các tài sản.

- Sau khi hoàn thành các thủ tục trả phòng ở và thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo quy định coi như hợp đồng hết hiệu lực và được thanh lý.

           

            Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản  và có hiệu lực từ ngày ký.

 

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIÊN BÊN B

     Giám đốc Trung tâm Nội trú                                               (ký và ghi rõ họ tên)

 

 Trần Minh Công                                                  ........................................................