TRUNG TÂM NỘI TRÚ

Tên giao dịch quốc tế: Student Residence Center

 A. Chức năng

Trung tâm nội trú có chức năng giúp Hiệu trưởng thực hiện bố trí nơi ở tại Ký túc xá cho học sinh – sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, lưu học sinh và khách của Trường đến ở tại khu Nội trú, cán bộ công chức, viên chức ở tại khu tập thể của Trường; Bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn các khu nội trú của Trường. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất được Nhà trường giao.

B. Nhiệm vụ             

1. Công tác quản lý Nội trú:

1.1. Tham mưu cho Nhà trường xây dựng nội quy ký túc xá và các quy định về sinh hoạt tại Trung tâm.  

1.2. Bố trí chỗ ở cho học sinh - sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, lưu học sinh, cán bộ công chức, viên chức và khách của trường ở trong khu vực Nội trú.

1.3. Nắm rõ và cung cấp cho lãnh đạo Nhà trường về số lượng người ở, tình trạng trật tự, an ninh trong khu vực Nội trú khi có yêu cầu.

1.4. Quản lý hồ sơ tạm trú của người ở trong khu Nội trú.

1.5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh cho người ở.

1.6. Phối hợp với các phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Quản trị thu phí ở nội trú, tiền điện nước ...

2.   Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong khu Nội trú:

2.1. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết, ngăn chặn những vụ việc vi phạm nội quy, quy chế, an ninh trật tự trong khu vực Nội trú.

2.2. Kiểm tra, đôn đốc người ở trong khu vực Nội trú thực hiện đúng nội quy ký túc xá và các quy định của Trường.

2.3. Quản lý công tác hộ tịch, hộ khẩu trong Trung tâm Nội trú.

2.4. Tổ chức và xây dựng tổ tự quản trong khu Nội trú.

2.5. Làm tốt công tác quản lý tài sản, công tác phòng chống cháy nổ trong khu Nội trú.

3.  Công tác quản lý cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường trong khu vực Nội trú.

3.1. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm các tài sản phục vụ cho khu nội trú.

3.2. Thường xuyên tổ chức cho các thành viên trong khu Nội trú làm công tác vệ sinh môi trường.

3.3. Thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong khu nội trú với tiêu chí: “Xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện ".

3.4. Phối hợp với các Khối dân cư có vị trí tiếp giáp với khu nội trú trong việc giải quyết những vấn đề  liên quan đến người ở.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.