2. Phần đánh giá:

TT

Nội dung đánh giá

Điểm tối

đa

SVở tự

đánh giá

Phòng trưởng

đánh giá

CB quản lý từng

KTX đánh giá

1

Nạp tiền ở đầy đủ và đúng thời gian quy định

20

 

 

 

2

Nạp tiền điện, nước đầy đủ và đúng thời gian quy định

15

 

 

 

3

Phòng ở sạch sẽ, ngăn nắp

15

 

 

 

4

Tham gia công tác sinh viên tự quản, vệ sinh công cộng

15

 

 

 

5

Tham gia đầy đủ các ngày” Chủ nhật xanh”

15

 

 

 

6

Không vi phạm nội quy nội trú

20

 

 

 

7

Điểm được cộng thêm

20

 

 

 

 

Điểm bị trừ

 

 

 

 

 

Tổng điểm

100

 

 

 

Người đánh giá

(ký,ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cộng điểm cho những sinh viên có nhiều đóng góp trong phong trào tự quản:

+ Ban cán sự đoàn LHS, TNXK, Trưởng tầng, sinh viên được nhà trường khen thưởng từ: 10 – 15 điểm

+ Trưởng các phòng sinh viên có nhiều đóng góp trong các phong trào  từ                           5 – 10 điểm

- Trừ điểm những sinh viên vi phạm nội quy nội trú: Tuỳ thuộc vào mức độ và số lần vi phạm để trừ điểm, (Mỗi lần vi phạm bị trừ từ 10 – 15 điểm) Riêng những sinh viên chưa hoàn thành các khoản nghĩa vụ đóng góp năm học  thì xếp kết quả: Trung bình.

- Xếp loại: 90 điểm trở lên: Xuất sắc, từ 80 – 89 điểm: Tốt, Từ 70 – 79 điểm: Khá, từ 55 – 69 điểm: Trung bình, Dưới 55 điểm: Kém

* Sinh viên làm đánh giá nội trú tập trung theo phòng ở và nhận lại phiếu đanh giá nhận xét từ Cán bộ phụ trách phòng ở. Trung tâm không đánh giá phiếu nhận xét riêng lẻ cho từng sinh viên.

* Thời hạn nạp bản nhận xét cuối cùng:………h ngày…………/……….. /201…………….

3. Trung tâm nội trú nhận xét, xếp loại:

- Nhận xét:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

- Xếp loại: :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

                                                                                                                                                       Nghệ An, ngày…tháng…..…năm 201………….

 

                                                                                                                TRUNG TÂM NỘI TRÚ