Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/8/2021

08:00

- Trực theo phân công

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú; cả 2 cơ sở

- Kiểm tra công tác PCCC 2 cơ sở

- Chuần bị phòng cho Chuyên Gia và Khách

- Vệ sinh phòng ở chuẩn bị tiếp đón K62

- Kiểm tra hssv; lhs đầu tuần

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng 2 cơ sở

- Quản lý HSSV, LHS ở và học tập trong khu Nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

Phạm Thị H Thanh-PGĐ PTTT

- Đặng Ngọc Dũng

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

 

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Ba, ngày 17/8/2021

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Vệ sinh phòng ở chuẩn bị đốn tiếp K62

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

 

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Tư, ngày 18/8/2021

24h/24h

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại 2 KTX

- Vệ sinh các phòng ở trong KTX

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Phạm Thị Hoài Thanh PGĐ

- Võ Thị Định

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Năm, ngày 19/8/2021

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Điểm danh HSSV, LHS

- Nhận lại phòng ở và làm vệ sinh sạch sẽ

Phạm Thị H Thanh-PGĐ TT

- Cán bộ trực

- Võ Thị Định

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ sáu, ngày 20/8/2021

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại 2 KTX

- Vệ sinh phòng ở chuẩn bị đón tiếp K62

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Châu Phi

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Bảy, ngày 21/8/2021

 

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Nguyễn Thị Mai

CT Công đoàn

- Trưởng các KTX

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Chủ nhật, ngày 22/8/2021

24h/24h

 

- Tổng kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Trực theo phân công

- Kiểm tra hssv; lhs

Phạm Thị H Thanh-PGĐ TT

- Trưởng các KTX

- Đoàn lưu học sinh Lào – Châu phi

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình