Thời gian

Nội dung

 

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 26/7/2021

08:00

- Trực theo phân công

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú; cả 2 cơ sở

- Kiểm tra công tác PCCC 2 cơ sở

- Chuần bị phòng cho Chuyên Gia và Khách

- Bố trí phòng ở học kỳ hè

- Kiểm tra hssv; lhs đầu tuần

- Giám sát sửa chữa tài sản Điều hòa; Quạt hỏng 2 cơ sở

- Quản lý HSSV, LHS ở và học tập trong khu Nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

 

Phạm Thị H Thanh-PGĐ PTTT

- Đặng Ngọc Dũng

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

 

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Thứ Ba, ngày 27/7/2021

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng 2 cơ sở

- Nhận lại phòng ở và kiểm tra tài sản

- Bố trí phòng ở học kỳ hè

 

 

 

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Thứ Tư, ngày 28/7/2021

24h/24h

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại 2 KTX

- Nhận lại phòng ở và tài sản

- Bố trí phòng ở học kỳ hè

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

 

- Phạm Thị Hoài Thanh PGĐ

- Võ Thị Định

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Thứ Năm, ngày 29/7/2021

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Điểm danh HSSV, LHS

- Nhận lại phòng ở và kiểm kê tài sản

- Bố trí phòng ở học kỳ hè

 

Phạm Thị H Thanh-PGĐ TT

- Cán bộ trực

- Võ Thị Định

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Thứ sáu, ngày 30/7/2021

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại KTX 2 cơ sở

- Nhận lại phòng ở và kiểm tra tài sản

- Bố trí phòng ở học kỳ hè

 

 

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Châu Phi

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Thứ Bảy, ngày 31/7/2021

 

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú học kỳ 2

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

 

- Nguyễn Thị Mai

CT Công đoàn

- Trưởng các KTX

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Chủ nhật, ngày 1/8/2021

24h/24h

 

- Tổng kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Trực theo phân công

- Kiểm tra hssv; lhs

 

Phạm Thị H Thanh-PGĐ TT

- Trưởng các KTX

- Đoàn lưu học sinh Lào – Châu phi

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình