Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/5/2024

08:00

- Giao ban đơn vị

- Trực theo phân công

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú cả 2 cơ sở

- Kiểm tra công tác PCCC 2 cơ sở

- Chuần bị phòng cho Chuyên Gia và Khách

- Kiểm tra hssv; lhs đầu tuần

- Quản lý HSSV, LHS ở và học tập trong khu Nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

Phạm Thị Hoài Thanh – Giám đốc

 

 

 

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Trần Châu Thành-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

 

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Ba, ngày 14/5/2024

24h/24h

 

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản nhỏ tại 2 cơ sở

Điểm danh HSSV, LHS

- Đôn đốc thu tiền ở học kỳ 2

Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

Trần Châu Thành - PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Trần Châu Thành - PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Tư, ngày 15/5/2024

24h/24h

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản nhỏ tại 2 cơ sở

- Đôn đốc thu tiền ở học kỳ 2

- Phạm Thị Hoài Thanh – Giám đốc

Đặng Ngọc Dũng – PGĐ

Trần Châu Thành - PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Năm, ngày 16/5/2024

24h/24h

 

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại 2 KTX

Điểm danh HSSV, LHS

Phạm Thị Hoài Thanh – Giám đốc

Trần Châu Thành - PGĐ

- Cán bộ trực

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ sáu, ngày 17/5/2024

24h/24h

 

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Điểm danh HSSV, LHS

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Châu phi

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Bảy, ngày 18/5/2024

 

24h/24h

 

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

- Rà soát cơ sở vật chất phòng ở

- Phạm Thị Hoài Thanh

-Đặng Ngọc Dũng- PGĐ

- Hà T Minh Trang - PCT Công đoàn

- Trưởng các KTX

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Chủ nhật, ngày 19 /5/2024

24h/24h

 

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra hssv; lhs

- Rà soát cơ sở vật chất phòng ở

- Điểm danh HSSV, LHS

- Triển khai làm Ngày Chủ nhật Xanh toàn bộ KTX

Phạm Thị Hoài Thanh – Giám đốc

Trần Châu Thành - PGĐ

- Trưởng các KTX

- Đoàn lưu học sinh Lào-châu Phi

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình