Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/11/2022

08:00

- Giao ban đơn vị

- Trực theo phân công

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú cả 2 cơ sở

- Kiểm tra công tác PCCC 2 cơ sở

- Chuần bị phòng cho Chuyên Gia và Khách

- Bố trí phòng ở tại KTX

- Kiểm tra hssv; lhs đầu tuần

- Quản lý HSSV, LHS ở và học tập trong khu Nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

Phạm Thị Hoài Thanh – Giám đốc

 

 

 

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Trần Châu Thành-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

 

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Ba, ngày 15/11/2022

24h/24h

 

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản nhỏ tại 2 cơ sở

- Bố trí phòng ở sinh viên

Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

Trần Châu Thành - PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Trần Châu Thành - PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Tư, ngày 16/11/2022

24h/24h

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Bố trí và hướng dẫn phòng ở tại các KTX

- Trực theo phân công

- Sửa chữa tài sản tại 2 cơ sở

- Phạm Thị Hoài Thanh – Giám đốc

Đặng Ngọc Dũng – PGĐ

Trần Châu Thành - PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Năm, ngày 17/11/2022

24h/24h

 

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại 2 KTX

- Bố trí và hướng dẫn phòng ở tại KTX

Phạm Thị Hoài Thanh – Giám đốc

Trần Châu Thành - PGĐ

- Cán bộ trực

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ sáu, ngày 18/11/2022

24h/24h

 

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Sữa chữa tài sản tại 2 cơ sở

- Điểm danh HSSV, LHS

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Châu phi

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Bảy, ngày 19/11/2022

 

24h/24h

 

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

- Sửa chữa tài sản tại 2 cơ sở

- Phạm Thị Hoài Thanh

-Đặng Ngọc Dũng- PGĐ

- Nguyễn Thị Mai - CT Công đoàn

- Trưởng các KTX

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Chủ nhật, ngày 20/11/2022

24h/24h

 

- Đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra hssv; lhs

- Sữa chưa tài sản tài sản tại 2 cơ sở

Phạm Thị Hoài Thanh – Giám đốc

Trần Châu Thành - PGĐ

- Trưởng các KTX

- Đoàn lưu học sinh Lào-châu Phi

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình