Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/10/2021

08:00

- Trực theo phân công

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú cả 2 cơ sở

- Kiểm tra công tác PCCC 2 cơ sở

- Chuần bị phòng cho Chuyên Gia và Khách

- Cho vệ sinh các phòng ở tại KTX

- Kiểm tra hssv; lhs đầu tuần

- Quản lý HSSV, LHS ở và học tập trong khu Nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Chuẩn bị phòng để bố trí ở cho Lưu học sinh Lào K62

Phạm Thị Hoài Thanh-PGĐ phụ trách

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

 

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

 

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Ba, ngày 19/10/2021

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản nhỏ tại 2 cơ sở

- Chuẩn bị phòng đón SV K62

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Tư, ngày 20/10/2021

24h/24h

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Chuẩn bị phòng đón SV K62

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Phạm Thị Hoài Thanh PGĐ phụ trách

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Năm, ngày 21/10/2021

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại KTX Hưng Bình

- Chuẩn bị phòng đón SV K62

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

Phạm Thị Hoài Thanh PGĐ phụ trách

- Cán bộ trực

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ sáu, ngày 22/10/2021

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Điểm danh HSSV, LHS

- Chuẩn bị phòng đón SV K62

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Bảy, ngày 23/10/2021

 

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

- Phạm Thị Hoài Thanh

CT Công đoàn

- Trưởng các KTX

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Chủ nhật, ngày 24/10/2021

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Tổng kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Trực theo phân công

- Kiểm tra hssv; lhs

Phạm Thị Hoài Thanh PGĐ phụ trách

- Trưởng các KTX

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình