THÔNG BÁO

V/v sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên, lưu học sinh ở nội trú

năm học 2016 – 2017

 

          Căn cứ thống báo số 01/TTNT-ĐHV ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Trung tâm nội trú về việc sắp xếp chỗ ở cho HSSV và lưu học sinh Lào-Thái Lan

Căn cứ vào số lượng lưu học sinh trong năm học. Trung tâm nội trú xin thông báo để học sinh sinh viên và lưu học sinh được biết và có kế hoạch sắp xếp chỗ ở

Để đảm bảo đủ chỗ ở cho lưu học sinh các khóa cũ và chuẩn bị phòng ở cho K57 trong khu nội trú. Trung tâm lập kế hoạch, phương án sắp xếp lại các phòng ở như sau:

1. Đối tượng sắp xếp:

1.1. Lưu học sinh Trung tâm bố trí ở tại KTX số 3; KTX số 4; số còn lại ở KTX số 1

1.2. Học sinh sinh viên thì sau khi bố trí ở cho LHS đầy đủ, số phòng còn lại bố trí ở cho HSSV (theo tiêu chuẩn ưu tiên từ trên xuống cho đến hết phòng)

2. Kế hoạch sắp xếp:

- Đối tượng là lưu học sinh

+ Bố trí ở 4 người/1 phòng

+ Thời gian bố trí ở từ 25/7/2016

+ Lưu học sinh tự liên hệ với nhau để có đủ số lượng người ở 4 người/1 phòng theo quy định. Nếu những lưu học sinh không tự bố trí ở đủ số lượng 4 người/1 phòng thì Trung tâm sắp xếp cho đủ 4 người/1 phòng.

- Đối với HSSV

+ Trung tâm bố trí người ở theo quy định là từ 4 đến 6 và 8 người/1 phòng

+ Thời gian bố trí ở từ 25/8/2016

3. Yêu cầu:

- HSSV, LHS thực hiện nghiêm túc như đã thông báo, khi di chuyển phòng phải dọn vệ sinh, thanh toán công nợ điện, nước và tài sản trong phòng ở.

- Tuyệt đối không được sử dụng bia, rượu hoặc loa và âm ly trong KTX

- Mọi chi tiết xin LHS liên hệ điện thoại văn phòng: 0383855452 máy lẻ 330 hoặc   

LHS ở KTX số 3 gọi thầy Tuấn 0973903279;  LHS ở KTX số 4 gọi thầy Luận 0912414326;  LHS ở KTX số 1 gọi cô Bính 0985608461

Trưởng các KTX và CB trong đơn vị thông báo cho học sinh, sinh viên, Lưu học sinh, học viên biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

- Như t/b;

- Các Trưởng nhà (để biết);

- Các QLHSSV Khoa;                                                           

- Gửi qua Website TTNT;                                                   Trần Minh Công                        

- Lưu TTNT.