BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

      Số:          /TB-ĐHV                                              Nghệ An, ngày      tháng 6  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc bố trí ở nội trú cho học viên, sinh viên và thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia  năm 2016 – 2017 tại Cụm thi 35 thành phố Vinh

 

Để phục vụ nhu cầu về chỗ ở cho học viên, sinh viên tham gia coi thi, tiếp sức mùa thi, phụ huynh và thí sinh về dự thi THPT quốc gia năm 2016-2017 tại Cụm thi Thành phố Vinh. Trường Đại học Vinh thông báo việc bố trí ở tại Ký túc xá như sau:

 1. Đối tượng:
  1. Học viên, sinh viên làm nhiệm vụ coi thi, bảo vệ thi tuyển sinh.

           1.2.   Sinh viên tình nguyện ‘‘Tiếp sức mùa thi” do hội sinh viên trường tổ chức.

   1.3.   Sinh viên thuộc Đội thanh niên xung kích của Trường.

   1.4.   Phụ huynh và thí sinh dự thi THPT quốc gia tại Cụm thi Thành phố Vinh.

 2. Thủ tục:

2.1. Học sinh, sinh viên, học viên và thí sinh trực tiếp đến văn phòng  Trung tâm

Nội trú tại (Tầng 1, Ký túc xá số 3) để làm thủ tục đăng ký ở. Thủ tục như sau:

- Trình thẻ dự thi, CMND hoặc thẻ học viên, sinh viên cho cán bộ phụ trách.

 • Nghe tư vấn của cán bộ quản lý Ký túc xá và đăng ký ở.
 • Nạp tiền ở theo quy định, nhận biên lai thu tiền và phiếu báo phòng ở.
 • Nạp phiếu báo phòng ở cho cán bộ quản lý Nội trú và nhận phòng ở.

         2.2. Hết thời hạn ở, người ở bàn giao phòng và các tài sản, thiết bị trong phòng cho cán bộ phụ trách Ký túc xá.(Nếu làm hư hỏng hoặc mất tài sản thì phải đền bù)

3. Tiền ở:

3.1. Giá tiền ở được tính theo loại phòng ở và đối tượng người ở như sau:

 

KTX

số

Giá tiền (đồng/người/ngày đêm)

Ghi chú

Thí sinh, người

nhà thí sinh

SV coi thị, tiếp sức mùa thi

SV thuộc đội

TNXK

I

40,000

20,000

0

Phòng bố trí 6 người ở, có Quạt, Tivi21”, WC khép kín

II

30,000

15,000

0

Phòng bố trí 8 người ở có Quạt, WC khép kín

 

3.2. Tiền ở được thu theo đợt thi, tính theo ngày thực ở của người ở.

3.3. Giá tiền trên đã bao gồm tiền điện, tiền nước, an ninh và vệ sinh phòng ở.

Nhà trường giao cho Phòng kế hoạch – Tài chính hướng dẫn lập chứng từ thu, Trung  tâm  nội trú  bố  trí ở  tại Ký  túc xá, thu  đúng,  thu đủ và hoàn thành quyết toán về Trường trước ngày 20 tháng 07 năm 2016.

 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                  

                                                                                  GS.TS. Đinh Xuân Khoa