II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ Ở

            Học sinh, sinh viên, học viên đến Văn phòng Trung tâm nội trú (tầng 1, KTX số 3) để làm thủ tục đăng ký ở:

            1. Trình Thẻ học sinh, sinh viên, học viên.

            2. Nghe tư vấn về phòng ở và làm hợp đồng ở.

            3. Đóng tiền ở theo quy địnhvà nhận phiếu báo phòng ở.

            4. Về các ký túc xá nạp phiếu báo phòng ở cho nhân viên trực nhận phòng ở và tài sản trong phòng.

            III. TIỀN Ở

            1. Lưu học sinh: Nạp 120 USD/phòng/tháng. Mỗi năm học thu 10 tháng.

            2. Học sinh, sinh viên, học viên Việt Nam: Nạp 180,000đ/tháng/người. Mỗi năm học thu 10 tháng. Nếu ở phòng ở theo tiêu chuẩn của lưu học sinh thì nạp 280,000đ/người/tháng.

            Giá tiền ở trên không bao gồm tiền điện, nước, internet và các chi phí khác (nếu có).

            3. Tiền các tài sản: Đối với học sinh, sinh viên, học viên Việt Nam và lưu học sinh: 250,000đ/người.  Học sinh, sinh viên, học viên nhận lại tiền các tài sản sau khi hết hợp đồng ở, bàn giao phòng ở và tài sản cho Nhà trường.

            Nhà trường giao cho ông Giám đốc Trung tâm nội trú chỉ đạo bố trí ở trong Ký túc xá năm học 2015-2017 theo quy định trên. Thu và nạp tiền ở của học sinh, sinh viên, học viên về Phòng Kế hoạch - Tài chính.

            Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên biết chủ trương  này của Nhà trường để thực hiện.

 

 

                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NỘI TRÚ

Nơi gửi:

- Như k/g,

- Lưu TTNT.

                                                                                  Trần Minh Công