- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm nội trú được nhà trường giao cho là: tổ chức bố trí ở, thu tiền ở ký túc xá của LHS, HSSV.

- Căn cứ Nội quy nội trú quy định HSSV, LHS, HV trước khi vào ở KTX phải nộp tiền  ở theo quy định.

- Căn cứ vào hướng dẫn và biên bản về việc thu tiền KTX và tiền học phí của phòng Kế hoach tài chính năm 2017-2018 đối với HSSV; HV và LHS.

        Trung tâm nội trú thông báo cho HSSV; KV và LHS với các nội dung sau đây:

1. Thu lại phòng ở của HSSV, HV và LHS sau khi kết thúc năm học 2017-2018

- Thực hiện đúng kế hoạch của nhà trường năm học 2017-2018, và hợp đồng ở giữa HSSV, LHS và HV với TTNT sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Vậy, đúng thời gian quy định Trung tâm nội trú sẽ tiến hành thu tất cả các phòng ở của HSSV, LHS, để phục vụ cho công tác tuyển sinh và sửa chữa lại tài sản sau một năm sử dụng, để chuẩn bị các phòng ở tốt phục vụ cho năm học mới.

- Trung tâm nội trú sẽ bố trí mỗi tầng 2 phòng ở cho LHS gửi đồ. Tất cả LHS khi ra về phải gửi tài sản cá nhân vào nơi đã quy định, bàn giao lại phòng ở cho Trung tâm nội trú, nếu phòng ở nào không bàn giao phòng cho Trung tâm nội trú thì Trung tâm nội trú sẽ tiến hành cắt khóa, lập biên bản và thuê người vận chuyển tài sản, đồ dùng đến phòng gửi đồ, dọn vệ sinh phòng. (kinh phí mua khóa, tiền vận chuyển và vệ sinh phòng ở là các phòng bị xử lý phải chịu trách nhiệm).

- Trường hợp HSSV; HV và LHS nào có nhu cầu ở lại học hè thì phải đăng ký, nộp tiền cho TTNT để được bố trí sắp xếp phòng ở thích hợp (LHS nào ở lại phải đăng ký với Trung tâm nội trú trước ngày 20 / 6/2018)

    - Thông bào này sẽ được phổ biến cho tất cả HSSV; HV và LHS biết để thực hiện. Nếu HSSV; HV và LHS nào không chấp hành TTNT sẽ xử lý theo quy định.

Yêu cầu cán bộ TTNT quán triệt đầy đủ các nội dung trên đây kịp thời và sắp xếp bố trí phục vụ thuận lợi cho HSSV; HV và LHS Khi trả, nhận lại phòng ở, sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với nhà trường năm học cũ 2017-2018 và năm học mới 2018-2019.

                                                                                         

                                                                                         TRUNG TÂM NỘI TRÚ

                                                                                                   GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Gửi Wolcometo Vinh University (TTNT)                       Trần Minh Công

- Lưu TTNT