Năm 2018, Giờ trái đất được tổ chức từ 20 giờ 30' đến 21 giờ 30', Thứ Bảy, ngày 24/3/2018 với khẩu hiệu "Hôm nay tôi sống xanh hơn" ("Go more green"). Đây là một hoạt động nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường "Giờ Trái Đất năm 2018", Đơn vị phân công Lãnh đạo phụ trách và Viên chức trực thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tuyên truyền trong viên chức và học sinh, sinh viên toàn Khu nội trú hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2018. Từ 20 giờ 30' đến 21 giờ 30', ngày 24/3/2018 (tối thứ Bảy), tắt hết tất cả các thiết bị sử dụng điện của cá nhân, gia đình.

2. Trực để đảm bảo ANTT và Phòng chống cháy nổ

3. Trực để đảm bảo an toàn tài sản

        Lãnh đạo đơn vị yêu cầu Viên chức và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                   GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

                                                                                        TRẦN MINH CÔNG