I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nguyên nhân, hậu quả của bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống.

- Nâng cao kiến thức về phòng chống dịch bệnh cho cacns bộ công chức, viên chức và học sinh, sinh viên toàn trường.

- Chủ động ngăn chặn lây lan dịch, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc và chết do bệnh sốt xuất huyết.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TRIỂN KHAI:

Cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường.

III. NỘI DUNG:

- Phổ biến kiến thức về nguyên nhân, hậu quả của bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống.

- Vận động các cán bộ, viên chức , học viên tham gia thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết: diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi, vệ sinh môi trường tại trường học và tại nơi ở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trung tâm Nội trú thông báo cho sinh viên, học viên, lưu học sinh ở trong khu vực nội trú cách phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở, tham gia thực hiện các hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi, vệ sinh môi trường tại ký túc xá

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở  sinh viên, học viên, lưu học sinh tình hình vệ sinh môi trường khu nội trú

Trên đây là kế hoạch hành động phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Trường Đại học Vinh. Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với diễn biến dịch, cũng như quá trình triển khai công tác phòng chống dịch trên thực tế.

                                 (Trích hướng dẫn Số: 28 ngày 25/8/2017/KH-ĐHV)

 

                                                                                        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

 

 

                                                                                             TRẦN MINH CÔNG