Đánh giá, tổng kết năm 2016, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thể hiện qua các hoạt động:

- Ký túc xá đã ổn định được tình hình sinh viên cũng như tổ chức hiệu quả các hoạt động nhằm đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an toàn trong điều kiện tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp;

- Trong điều kiện khó khăn nhưng tập thể Ban Giám đốc Ký túc xá đã chủ động trong việc tiếp nhận, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả 04 tòa nhà ở Ký túc xá để đảm bảo 6% sinh viên  ở Ký túc xá;

- Hoàn thiện và nâng tầm, quy mô các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần sinh viên ghi nhận và xã hội đánh giá cao;

- Từng bước hoàn thiện, hợp lý hóa mô hình hoạt động, nhân sự để nâng cao hiệu quả năng suất lao động đồng thời chăm lo ngày một tốt hơn đời sống người lao động.

- Trong năm 2017, với việc tăng tốc kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 cũng như khẳng định mô hình để phát triển, Trung tâm đặt ra những mục tiêu và tăng cường các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Mục tiêu:

1. Khai thác, sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả;thu hút sinh viên vào ở ký túc xá; Tạo môi trường tự rèn luyện cho sinh viên.

2. Tiếp nhận các toà nhà mới Ký túc xá; Tập trung nguồn lực (con người, tài chính) cho khu mở rộng.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, năng lực tham mưu, quản lý của lãnh đạo các tổ/bộ phận; tăng năng suất, hiệu quả làm việc của người lao động.

4. Phát triển quy hoạch dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bài bản.

5. Đẩy mạnh hoạt động việc tăng nguồn thu, đồng thời chú trọng việc sử dụng hợp lý tiết kiệm nguồn lực tài chính.

6. Đảm bảo ANTT, tuyệt đối an toàn phòng chống cháy nổ; phòng chống bão lụt.

Giải pháp:

1. Cần năng động, linh hoạt hơn trong công tác duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp các công trình và cơ sở vật chất được bàn giao quản lý, khai thác, sử dụng;

2. Cần năng động, đa dạng hơn nữa các loại hình dịch vụ trong đó chú trọng công tác kêu gọi xã hội tham gia đầu tư các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ sinh viên;

3. Làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường kêu gọi đầu tư để khẳng định thương hiệu và giá trị của Ký túc xá theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn cho sinh viên;

4. Hoàn thiện hơn nữa cơ chế trong công tác quản lý và các hoạt động của Trung tâm nhằm khơi gợi, phát huy khả năng, năng lực và sự sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động ở Ký túc xá.