Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/6/2020

08:00

- Giao ban Trung tâm

- Nhận lại phòng HSSV, LHS ra trường

-Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Điểm danh HSSV, LHS

- Đôn đốc thu nợ tiền ở

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

Phạm Thị Hoài Thanh PGD phụ trách

- Cán bộ trực

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

-BGĐ

-Tổ trưởng

-Trưởng các KTX

Văn phòng Trung tâm

Thứ Ba, ngày 23/6/2020

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú kỳ hè

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Đôn đốc thu nợ tiền ở

- Điểm danh HSSV, LHS

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Phạm Thị Hoài Thanh PGĐ phụ trách

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Tư, ngày 24/6/2020

24h/24h

- Trực theo phân công

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú cả 2 cơ sở

- Kiểm tra công tác PCCC 2 cơ sở

- Chuần bị phòng cho Chuyên Gia và Khách

- Đôn đốc thu nợ tiền ở

- Kiểm tra hssv; lhs

- Quản lý HSSV, LHS ở và học tập trong khu Nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Nhận lại phòng SV ra trường

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

 

Đặng Ngọc Dũng PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

 

 

- Phạm Thị Hoài Thanh

- Đặng Ngọc Dũng

- Trưởng các KTX

 

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Năm, ngày 25/6/2020

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Tổng kết năm học tổ cơ sở 1

- Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Điểm danh HSSV, LHS

- Đôn đốc thu nợ tiền ở

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ sáu, ngày 26/6/2020

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Nhận lại phòng SV ra trường

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại KTX 2 cơ sở

- Đôn đốc thu nợ tiền ở

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Bảy, ngày 27/6/2020

 

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

- Nguyễn Thị Mai

CT Công đoàn

- Trưởng các KTX

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Chủ nhật, ngày 28/6/2020

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Tổng kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Trực theo phân công

- Kiểm tra hssv; lhs

- Kiểm tra vệ sinh phòng ở mùa dịch Corona

- Đôn đốc các phòng ở làm vệ sinh sạc sẽ

Phạm Thị Hoài Thanh PGĐ phụ trách

- Trưởng các KTX

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình