Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 8/4/2019

 

24h/24h

 

- Bàn giao phòng ở cho HSSV, LHS trở lại học tập sau khi thực tập về (2 cơ sở)

- Trực theo phân công

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú cả 2 cơ sở

- Kiểm tra công tác PCCC 2 cơ sở

- Chuần bị phòng cho Chuyên Gia và Khách

- Đôn đốc thu nợ tiền ở

- Kiểm tra hssv; lhs đầu tuần

- Quản lý HSSV, LHS ở và học tập trong khu Nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Phạm Thị Hoài Thanh PGĐ Phụ trách

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

 

- Phó Giám đốc

- Tổ trưởng

- Trưởng các KTX

 

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Thứ Ba, ngày 9/4/2019

 

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Đảm bảo công tác ANTT trong dịp tết cổ truyền của LHS Lào và Thái Lan

 

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Thứ Tư, ngày 10/4/2019

 

24h/24h

- Phòng Quản trị và KHTC phối hợp sữa chữa tại chung cư Hưng Bình - Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS.

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Điểm danh HSSV, LHS

- Đôn đốc thu nợ tiền ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại KTX Hưng Bình

- Đôn đốc thu nợ tiền ở

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Trung tâm Nội trú tổ chức giao lưu bóng chuyền nam nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay và Songkran với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

 

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Thứ Năm, ngày 11/4/2019

 

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Tổng kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Trực theo phân công

- Kiểm tra hssv; lhs

- Đảm bảo công tác ANTT trong dịp tết cổ truyền của LHS Lào và Thái Lan

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Trưởng các KTX

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

- Cán bộ phần hành

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

 

Thứ sáu, ngày 12/4/2019

 

24h/24h

 

- Bàn giao phòng ở cho HSSV, LHS trở lại học tập sau khi đi thực tập về. (2 cơ sở)

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú kỳ 2

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Đôn đốc thu nợ tiền ở

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Phối hợp cùng với các đơn vị; phòng QHQT, Phòng chính trị HSSV, các khoa, viện tổ chức tết cho LHS Lào, Thái Lan tại khu nội trú

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Thứ Bảy, ngày 13/4/2019

 

 

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

- Khảo sát công tác phòng chống cháy nổ tại chung

cư Hưng Bình.

- Thợ tiếp tục sửa chữa tại chung cư Hưng Bình

- Chung vui tết cùng LHS Lào, Thái Lan

- Phạm Thị Hoài Thanh

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

 

Chủ nhật, ngày 14/4/2019

 

24h/24h

 

- Rà soát các phòng ở tại Hưng Bình

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại KTX Hưng Bình

- Đôn đốc thu nợ tiền ở kỳ 2

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Khảo sát công tác ANNT tại chung cư Hưng Bình

- Chung vui tết cùng LHS Lào, Thái Lan

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Cán bộ trực

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Đinh

- Cán bộ phần hành

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

- Ban cán sự LHS

- Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình