TT

Phòng ở

Số điểm

Xếp loại

Ghi chú

1

1101

8

Xuất sắc

 

2

1102

9.5

Xuất sắc

 

3

1103

8

Xuất sắc

 

4

1104

10

Xuất sắc

 

5

1105

9.5

Xuất sắc

 

6

1106

7.0

Khá

 

7

1107

9

Xuất sắc

 

8

1108

9

Xuất sắc

 

9

1109

8

Khá

 

10

1110

1.0

Xuất sắc

 

11

1111

9

Xuất sắc

 

12

1112

8.0

Khá

 

13

1201

9

Xuất sắc

 

14

1202

8

Khá

 

15

1203

9

Xuất sắc

 

16

1204

8

Khá

 

17

1205

9

Xuất sắc

 

18

1206

8

Khá

 

19

1207

10

Xuất sắc

 

20

1208

10

Xuất sắc

 

21

1209

10

Xuất sắc

 

22

1210

9

Xuất sắc

 

23

1211

8

Khá

 

24

1212

9

Xuất sắc

 

25

1301

8

Khá

 

26

1302

9

Xuất sắc

 

27

1303

8

Khá

 

28

1304

10

Xuất sắc

 

29

1305

10

Xuất sắc

 

30

1306

9

Xuất sắc

 

31

1307

9

Xuất sắc

 

32

1308

9

Xuất sắc

 

33

1309

8

Khá

 

34

1310

9

Xuất sắc

 

35

1311

8

Khá

 

36

1312

9

Xuất sắc

 

37

1401

8

Khá

 

38

1402

5

Trung bình

 

 

1403

9

Xuất sắc

 

 

1404

8

Khá

 

 

1405

9

Xuất sắc

 

39

1406

8

Khá

 

40

1407

10

Xuất sắc

 

 

1408

9

Xuất sắc

 

 

1409

8

Khá

 

 

1410

9

Xuất sắc

 

 

1411

8

Khá

 

41

1412

9

Xuất sắc

 

42

1501

8

Khá

 

43

1502

10

Xuất sắc

 

44

1503

8

Khá

 

45

1504

9

Xuất sắc

 

46

1505

10

Xuất sắc

 

47

1506

7

Khá

 

48

1507

8

Khá

 

49

1508

9

Xuất sắc

 

50

1509

8

Khá

 

51

1510

10

Xuất sắc

 

52

1511

9

Xuất sắc

 

53

1512

8

Khá

 

 

Tổng số phòng:   53; Số SV và LHS tham gia:  98 em

Số phòng đi vắng: không

Loại tốt: 29/41 :   70,7%; Loại khá: 11/41:  26,8 %; Loại TB 1: 2,4%

  • Giải nhất: Phòng  1208
  • Giải nhì:   Phòng  1104
  • Giải ba:    Phòng   1305

 

Kí túc xá số 2

 

1

2101

Vắng

Vắng

 

2

2102

10

Xuất sắc

 

3

2103

9,5

Xuất sắc

 

4

2104

9,0

Xuất sắc

 

5

2105

10

Xuất sắc

 

6

2106

9,5

Xuất sắc

 

7

2107

9,0

Xuất sắc

 

8

2108

9,0

Xuất sắc

 

9

2109

9,5

Xuất sắc

 

10

2110

9,0

Xuất sắc

 

11

2201

8,5

Xuất sắc

 

2

2202

9,0

Xuất sắc

 

13

2203

9,0

Xuất sắc

 

14

2204

9,0

Xuất sắc

 

15

2205

9,0

Xuất sắc

 

16

2206

9,0

Xuất sắc

 

17

2207

9,0

Xuất sắc

 

18

2208

9,0

Xuất sắc

 

19

2209

9,0

Xuất sắc

 

20

2210

9,5

Xuất sắc

 

21

2211

10

Xuất sắc

 

22

2212

10

Xuất sắc

 

23

2301

9,0

Xuất sắc

 

24

2302

9,0

Xuất sắc

 

25

2303

9,0

Xuất sắc

 

26

2304

10

Xuất sắc

 

27

2305

9,5

Xuất sắc

 

28

2306

9,0

Xuất sắc

 

29

2307

9,5

Xuất sắc

 

30

2308

10

Xuất sắc

 

31

2309

9,5

Xuất sắc

 

32

2310

9,0

Xuất sắc

 

33

2311

9,5

Xuất sắc

 

34

2312

9,0

Xuất sắc

 

35

2401

9,5

Xuất sắc

 

36

2402

9,5

Xuất sắc

 

37

2403

10

Xuất sắc

 

38

2404

9,5

Xuất sắc

 

39

2405

9,5

Xuất sắc

 

40

2406

9,5

Xuất sắc

 

41

2407

9,5

Xuất sắc

 

42

2408

10

Xuất sắc

 

43

2409

10

Xuất sắc

 

44

2410

10

Xuất sắc

 

45

2411

9,5

Xuất sắc

 

46

2412

9,5

Xuất sắc

 

47

2501

10

Xuất sắc

 

48

2502

9,0

Xuất sắc

 

49

2503

9,5

Xuất sắc

 

50

2504

9,5

Xuất sắc

 

51

2505

9,0

Xuất sắc

 

52

2506

9,5

Xuất sắc

 

53

2507

10

Xuất sắc

 

54

2508

9,5

Xuất sắc

 

55

2509

10

Xuất sắc

 

56

2510

9,0

Xuất sắc

 

57

2511

9,5

Xuất sắc

 

58

2512

9,5

Xuất sắc

 

 

Tổng số phòng: 58

Số phòng vắng: 01          

Loại tốt: 57;  %

Loại khá: không                     

Loại TB: 01                      

Tổng số SV tham gia:  120em

 

 

3. Kí túc xá số 3

 

1

3101

7,5

 

 

2

3102

7,5

 

 

3

3103

8

 

 

4

3104

9

 

 

5

3105

8

 

 

6

3106

8

 

 

7

3201

9

 

 

8

3202

9

 

 

9

3203

8

 

 

10

3204

9

 

 

11

3205

8

 

 

12

3206

9

 

 

13

3207

8

 

 

14

3208

9

 

 

15

3209

8

 

 

16

3210

8,5

 

 

17

3211

8

 

 

18

3212

8,5

 

 

19

3301

8

 

 

20

3302

8,5

 

 

21

3303

8,5

 

 

22

3304

7,5

 

 

23

3305

10

 

 

24

3306

8

 

 

25

3307

10

 

 

26

3308

8

 

 

27

3309

8

 

 

28

3310

8,5

 

 

29

3311

8

 

 

30

3312

10

 

 

31

3401

8

 

 

32

3402

8,5

 

 

33

3403

8

 

 

34

3404

9

 

 

35

3405

8

 

 

36

3406

8,5

 

 

37

3407

8

 

 

38

3408

8

 

 

39

3409

7,5

 

 

40

3410

8,5

 

 

41

3411

9

 

 

42

3412

8

 

 

43

3501

8,5

 

 

44

3502

9

 

 

45

3503

8

 

 

46

3504

9

 

 

47

3505

8,5

 

 

48

3506

9

 

 

49

3507

9

 

 

50

3508

8,5

 

 

51

3509

8,5

 

 

52

3510

9

 

 

53

3511

8,5

 

 

54

3512

9

 

 

 

Tổng số phòng: 54

Số phòng vắng: không           

Loại tốt: %

Loại khá:                           %

Loại TB:                            %

Tổng số LHS tham gia:      em.

 

 

 

Kí túc xá số 4.

 

1

4101

Vắng

 

 

2

4102

Vắng

 

 

3

4201

7,5

 

 

4

4202

Vắng

 

 

5

4203

8,5

 

 

6

4204

8

 

 

7

4205

8

 

 

8

4206

9

 

 

9

4207

9

 

 

10

4208

8

 

 

11

4301

9

 

 

12

4302

9

 

 

13

4303

7

 

 

14

4304

9

 

 

15

4305

9

 

 

16

4306

9,5

 

 

17

4307

9,5

 

 

18

4308

 

 

 

19

4309

8

 

 

20

4310

10

 

 

21

4311

9,5

 

 

22

4312

10

 

 

23

4401

9

 

 

24

4402

10

 

 

25

4403

7,0

 

 

26

4404

9,5

 

 

27

4405

9,5

 

 

28

4406

9

 

 

29

4407

9

 

 

30

4408

9

 

 

31

4409

9

 

 

32

4410

9

 

 

33

4411

9

 

 

34

4412

9

 

 

35

4501

Vắng

 

 

36

4502

8,5

 

 

37

4507

7,5

 

 

38

4508

9

 

 

39

4509

Vắng

 

 

40

4510

10

 

 

41

4511

9

 

 

42

4512

9

 

 

 

Tổng số phòng: 42       

Số phòng vắng: ba  

Loại tốt:  %

Loại khá: %

Loại TB:  %

Số SV, LHS tham gia: em

 

                                             ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 1

                                                NĂM HỌC 2016 – 2017

 

I. Tầng của các KTX 1, 2, 3, 4 dưới sự chỉ đạo và cùng làm của cán bộ chuyên quản.

Trong các phòng ở sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng

1. Cán bộ:

- Cán bộ tham gia đầy đủ gồm 22 đồng chí cán bộ CNV trong đơn vị. Cán bộ tham gia đúng giờ, đầu buổi đã trực tiếp lên các phòng gọi, đôn đốc HSSV, LHS xuống tập trung tại sân để nghe phổ biến nội dung công việc của buổi lao động.

- Theo sự phân công Lực lượng tham gia:

II. Kết quả công việc:

Hoàn thành kế hoạch công việc đã đề ra. SV,LHS đã dội nước, lau chùi sạch hành lang, cầu thang, các lan can  các chỉ đạo của các trưởng nhà, cán bộ chuyên quản từng khu vực chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo HSSV, LHS thực hiện công việc. Cán bộ tham gia nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao. Cán bộ hoàn thành tốt công vệc được giao.

1. Cụ thể:

        - Đ/c: Bính, đ/c Quang, đ/c Hương, đ/c Nhung chỉ đạo, quản lí KTX số 1( đ/c Bính trưởng nhóm).

            - Đ/c Chung, đ/c Thành, đ/c Giang, đ/c Quỳnh Trang chỉ đạo, quản lí KTX số 2(đ/c Chung   

   trưởng  nhóm, đ/c Giang chỉ đạo chung)

 

           - Đ/c Tuấn, đ/c Mai, Đ/c Linh chỉ đạo, quản lí KTX số 3 (đ/c Tuấn trưởng nhóm).

           - Đ/c Luận, đ/c Cường, đ/c Định, đ/c Minh Trang chỉ đạo, quản lí KTX số 4 (đ/c Luận trưởng nhóm).

           2. Học sinh sinh viên, LHS:

                         Số HSSV, LHS tham gia:

                          Kí túc xá số 1:   em

                          Kí túc xá số 2:

                          Kí túc xá số 3:

                          Kí túc xá số 4:

SV,LHS tham gia nhiệt tình, làm việc cẩn thận, chu đáo, lau chùi các khu vực được giao sạch   

 sẽ. Sắp  xếp đồ đạc trong phòng gọn gàng, lau chùi nền nhà, lau chùi sàn công trình phụ nhà tắm, nhà vệ sinh. Thu hồi dụng cụ nấu ăn của một số phòng.

III. Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả:

1. Kiểm tra

- Chia cán bộ ra thành 4 nhóm, mỗi nhóm đều có một trưởng nhà và đại diện cán bộ của nhà. Mỗi nhóm  chấm các phòng ở của một nhà.

Nhóm 1: chấm KTX số 1: đ/c: Luận, đ/c Hương, đ/c Quỳnh Trang (đ/c Luận trưởng nhóm).

Nhóm 2: chấm KTX số 2: đ/c: Tuấn, đ/c Nhung, đ/c Giang (đ/c Tuấn trưởng nhóm).

Nhóm 3: chấm KTX số 3: đ/c: Bính, đ/c Minh Trang, đ/c Mai (đ/c Bính trưởng nhóm).

Nhóm 4: chấm KTX số 4: đ/c: Chung, đ/c Linh, đ/c Cường, đ/c Quang (đ/c Chung trưởng nhóm).

- Chấm theo thang điểm 10

Theo tiêu chí: SẠCH-ĐẸP-GỌN GÀNG từ trong phòng ra ngoài hành lang.

Các cán bộ thống nhất chấm chung một con điểm cho từng phòng ở khi kiểm tra.

2. Kết quả cụ thể xếp thứ tự như sau:

Thứ nhất: KTX số 1

Thứ hai:   KTX số 2

Thứ ba:    KTX số 4

Thứ tư:     KTX số 3