TT
Khóa học
LHS Lào
LHS Thái Lan
LHS Trung Quốc
Tổng
K48B chưa tốt nghiệp
03
0
0
03
K48K
07
0
0
07
K49 A,B,K
83
02
0
85
K50 A,B,K
84
19
0
103
K51 A,B,K
25
0
0*
25
K52 A,B,K
02
0
0
02
K52 TV
38
0
0
38
Sau đại học
03
0
0
03
Tổng số
245
21
0
266